Posiedzenie Rad Powiatowych

Wczoraj w gospodarstwie ekologicznym Wańczykówka –  Lucyny i Sylwestra Wańczyk odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatu Dzierżoniowskiego, Kamiennogórskiego i Wałbrzyskiego.
Spotkanie wspólnie prowadzili Przewodniczący Rad Powiatowych: Pani Bożena Kończak, Pan Paweł Mazur i Pan Piotr Rakoczy.
Na wstępie posiedzenia Pan Tomasz Zalewski ze Stowarzyszenia „Tworzymy” przekazał informacje o projekcie „WALCZ Z KLESZCZEM!” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone będą szczepienia profilaktyczne dla 5187 osób pracujących w sektorach i obszarach najbardziej zagrożonych zachorowaniami na choroby odkleszczowe, tj. z sektorów leśnictwa, rolnictwa, rybactwa i łowiectwa z terenów powiatu lubańskiego, kłodzkiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i wołowskiego.
Podczas posiedzenia poruszono również tematy dotyczące aktualnej sytuacji związanej z ASF oraz zasadami bioasekuracji, które przedstawi Pan Grzegorz Gierałt Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze.
O idei krótkiego łańcucha dostaw żywności oraz platformie sprzedażowej Z ziemi.pl – produkty bezpośrednio od rolnika opowiadał Krzysztof Solarz, dyrektor Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.
Dobrym przykładem przetwórstwa na małą skalę jest gospodarstwo „Wańczykówa” prowadzone przez Pana Sylwestra Wańczyk – delegata do Walnego Zgromadzenia DIR z Powiatu Kamiennogórskiego. Głównym założeniem działalności Państwa Wańczyków jest przetwarzanie surowców uzyskiwanych z własnego gospodarstwa, tworzenie regionalnych wyrobów oraz sprzedawanie ich na lokalnym rynku. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić gospodarstwo i zapoznać się z produkcją serów farmerskich. Wszystkie wyroby produkowane są w sposób ręczny nawiązując do tradycji serowarów. Tworzone są sery krowie, owcze, kozie – ponad 30 gatunków, jogurty oraz masło.
Nie zabrakło również bieżącej informacji z działalności Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Sformułowano liczne wnioski, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do Zarządu DIR.

Debata w Boguszowie Gorcach

W Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold w Boguszowie Gorcach w dniu 22 listopada została zorganizowana Debata dotycząca zmian w polskim rolnictwie związanych z wdrażaniem przepisów zawartych we Wspólnej Polityce Rolnej oraz programie rządowym „Polski Ład”.

Współorganizatorami spotkania byli Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Wałbrzych i Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni Goście, w tym parlamentarzyści, którzy odpowiedzieli na zaproszenie: Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Posłowie na Sejm RP: Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł na Sejm RP, Kazimierz Plocke, Stefan Krajewski. Z zaproszenia skorzystał również Wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz oraz Jacek Hecht – Radny Powiatu Kłodzkiego. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Wiceprezes Zarządu DIR Waldemar Jankowski, członkowie Zarządu: Mirosław Kaszkur, Dariusz Madejski, Przewodniczący RP DIR Dzierżoniów Piotr Rakoczy.

Liczna grupę uczestników stanowili członkowie samorządu rolniczego a także rolnicy z powiatów: wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, wrocławskiego i lubańskiego.

Podczas Debaty, którą w formie dyskusji prowadził Pan Paweł Mazur Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Wałbrzych zgłaszano wiele problemów, z jakim zmaga się polskie rolnictwo.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR. Witając wszystkich zaproszonych gości podkreślił, że polityka rolna jest dla nas wszystkich najważniejsza. Zwrócił uwagę na to, że zorganizowana Debata jest okazją do rozmów o wszystkich aktualnych problemach, począwszy od bieżącej sytuacji związanej z ASF. Rolnicy zlikwidowali produkcję trzody chlewnej, nie mają odszkodowań, nie mają czym płacić za nawozy i paszę. Producenci borykają się z drastyczną utratą dochodów i płynności finansowej gospodarstw rolnych. Ceny idą w górę nieproporcjonalnie do kosztów produkcji, przede wszystkim nawozów i środków do produkcji rolnej. Likwidacja trzody chlewnej ma automatycznie wpływ na innych producentów rolnych, a w szczególności producentów pasz. Pan Jankowski podkreślił również, że Zarząd DIR wielokrotnie wnioskował o przyspieszenie rozdysponowania gruntów przez KOWR i uproszczone mechanizmy rozdysponowania wolnego Zasobu, szczególnie tego rozdrobnionego, który w znacznej części jest niezagospodarowany od kilku a nawet kilkunastu lat. Zasygnalizował, że wielu rolników zgłasza coraz większe problemy z utylizacją folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag.

W trakcie spotkania dyskutowano o czekających rolników zmianach zawartych w programie rządowym „Polski Ład”. Ponadto Krajowy Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 wzbudza w środowisku rolniczym duże poruszenie. Zgłoszono liczne wnioski, które w najbliższym czasie zostaną przekazane parlamentarzystom okręgu wałbrzyskiego.

Na zakończenie Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR w imieniu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej podziękował: Pani Senator, Pani Poseł i Posłom, Pani Burmistrz Boguszowa Gorc i wszystkim zebranym za udział w spotkaniu. Wyraził nadzieje, że zapoczątkowanie tak otwartej dyskusji o sprawach rolnictwa z parlamentarzystami będzie owocować w przyszłości.

 

Ślad węglowy w produkcji rolniczej

Idea śladu węglowego narodziła się gdy poszukiwano narzędzia dla określenia wpływu danego produktu na środowisko. Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołana bezpośrednio lub pośrednio przez dany produkt. Ślad węglowy obejmuje emisję, dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie CO2. Mianem śladu węglowego określa się wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu. Ślad węglowy jest rodzajem śladu ekologicznego, będzie miał decydujący wpływ na kształtowanie przyszłej WPR Unii Europejskiej.
Ślad węglowy w produkcji rolniczej.
Całkowita emisja gazów cieplarnianych pochodzących z hodowli stanowi ok. 17% całkowitej emisji tych gazów w Unii Europejskiej. Do tego zdaniem naukowców należy dodać ślad węglowy bardzo energochłonnej produkcji pasz i nawozów wykorzystywanych w hodowli co łącznie stanowi znaczącą cześć Europejskiej emisji. Niestety są to dane, które nam rolnikom, na podstawie dostępnych informacji trudno kwestionować. Bardzo często niestety informacja przekazywana opinii publicznej nie jest pełna. Naszym obowiązkiem jest informować społeczeństwo, że tak zwane „beknięcie krowy” to kilka procent z tych siedemnastu, reszta to według danych FAO, to emisja związana ze zmianami użytkowania terenu przede wszystkim wycinka lasów i zamiana ich w pastwiska i pola uprawne, między innymi wycinka lasów deszczowych takich jak Puszcza Amazońska. To bardzo ważna informacja zupełnie pomijana w publicznej dyskusji. Jest to największa pozycja w bilansie emisji gazów cieplarnianych przypisywanych hodowli Ten fakt, my rolnicy, powinniśmy podkreślać w każdej dyskusji, w każdym wystąpieniu, które dotyczy wpływu hodowli zwierząt na klimat i nie pozwalać by był pomijany. Niezależnie jak odnosimy się do publikowanych danych, rolnictwo jakie znamy powoli przechodzi do historii i chociaż brzmi to bardzo brutalnie, tylko o nas rolników zależy, czy odnajdziemy się w nowej rzeczywistości. Wspólna Polityka Rolna nie jest już tylko polityką sektorową, ale stała także polityką klimatyczną UE. Dyrektywa azotanowa, strategia „Od pola do stołu” i wiele innych regulacji wpływa pośrednio i bezpośrednio na uwarunkowania produkcji rolnej. Wciąż niewielu rolników, a także osób związanych z samorządem rolniczym, zwraca uwagę na fakt, że w najbliższym czasie wejdą w życie nowe przepisy emisji w rolnictwie, które zmienią zasady funkcjonowania gospodarstw rolnych. Wpłyną one znacząco na wiele firm sektora rolno-spożywczego, dla wielu oznaczać będą istotną zmianę zasad ich funkcjonowania na rynku. Obowiązek obliczania śladu węglowego obejmował dotychczas tylko niektóre firmy, nowe przepisy wprowadzają obowiązek publikowania raportów dla wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób. W przypadku sektora rolno-spożywczego oprócz wymogów prawnych, na konieczność monitorowania i obliczania emisji wpływać będą również naciski ze strony kontrahentów głównie zagranicznych. Kontrahenci naciskani przez konsumentów będą rezygnować zakupu produktów, które mają duży ślad węglowy, niektóre kraje np. Wielka Brytania już ograniczają import takich produktów. Niewątpliwie będzie to kolejny pretekst do walki z konkurencją na rynku. Produkcja i późniejsze przetwarzanie żywności wymagają wniesienia znacznego wkładu energetycznego a co za tym idzie powoduje dużą emisję. Polska charakteryzuje się jednym z najwyższych współczynników emisji w Europie a ponieważ przemysł rolno-spożywczy jest istotną częścią gospodarki, jego produkty stanowią ważną część polskiego eksportu . Dlatego międzynarodowy wizerunek polskich produktów rolnych wymaga szczególnej troski również producentów rolnych . Musimy jako rolnicy podjęć wszelkie możliwe działania by emisja gazów cieplarnianych w naszych gospodarstwach była jak najniższa. Ograniczenie eksportu przez fakt, że produkty rolne obciążone są znacznym śladem węglowym, bardzo negatywnie wpłynie na kondycję polskich gospodarstw rolnych. Najlepszym przykładem jak ważny jest to problem jest polski przemysł mięsny. Sprzedaż jego produktów stanowi 20% przychodów z eksportu żywności , trudności ze zbytem produktów tego sektora oznaczać będą kłopoty dla wielu rolników, to samo dotyczy polskiego mleczarstwa. Inne kraje (np. Dania) już podjęły działania by ograniczyć ślad węglowy w swojej produkcji rolniczej, my niestety jesteśmy spóźnieni . Oddaliśmy dyskusję o emisji gazów cieplarnianych organizacją ekologicznym, działającym często emocjonalnie z pobudek ideowych, które nie zawsze informują opinię publiczną rzetelnie, często niestety pomijają ważne fakty. Są jednak bardzo opiniotwórcze i nie powinniśmy tego lekceważyć.
Po co obliczać ślad węglowy?
Przedsiębiorcy na całym świecie, także w Polsce decydują się na obliczanie śladu węglowego z dwóch powodów :
• pierwszy to współpraca z firmami, które wręcz obligują do obliczania śladu węglowego bo potrzebują takiej informacji do swojej działalności ,
• drugi to obowiązek raportowania o działaniach podjętych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych .
Brak informacji o śladzie węglowym może w przyszłości poważnie utrudnić, a nawet uniemożliwić sprzedaż produktów rolnych za satysfakcjonującą cenę. My rolnicy musimy brać to pod uwagę i dostosować produkcję do zmieniających się wymagań nabywców naszych produktów.
Pytanie brzmi jak to zrobić, a jedyna realna odpowiedź to, że trzeba tak zagospodarować odpady z produkcji rolnej by przestały być obciążeniem dla środowiska. Rozwiązaniem tego problemu mogą być biogazownie .
Dlaczego powinniśmy budować biogazownie?
Budowa biogazowni to ograniczenie emisji metanu i związków azotu do atmosfery, to produkcja tzw. zielonej energii, to również produkcja dobrych, neutralnych dla środowiska, nawozów znacznie lepiej przyswajanych przez rośliny niż obornik i gnojowica. Zagospodarowanie odchodów zwierząt hodowlanych to ogromna szansa zmiany wizerunku Polskiego rolnictwa i co najważniejsze, szansa na produkcję ekologicznej energii .
Ilość obornika wytwarzanego w Polsce przez bydło wyniosła (dane GUS za 2019):
-bydło mleczne 43,23 mln ton
-bydło pozostałe 31,70 mln ton
-RAZEM 73,93 mln ton
Taka ilość pozwala na wytworzenie 1768,65 m3 biometanu, rozwój elektrowni biogazowych pozwolił by na zagospodarowanie tak ogromnego niewykorzystywanego potencjału polskiego rolnictwa. Budowa biogazowni niesie za sobą szereg korzyści, a produkcja biogazu to wzorcowy przykład gospodarki obiegu zamkniętego, która pozwala ograniczyć zanieczyszczanie środowiska i zagospodarowuje duże ilości odpadów organicznych .Inne kraje już to z powodzeniem realizują, my też powinniśmy.
Hasłem nas rolników musi być „Nie ma odpadów są surowce”.
Autor: Wiesław Mąka, Delegat Rady Powiatowej DIR Wałbrzych
Opracowano na posiedzeniu Rady dnia 04.07.2022r.

Posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego

W dniu 14 października w Wiejskim Domu Kultury w Dziećmorowicach odbyło się posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego. Spotkanie otworzyli Przewodniczący Rad Pan Paweł Mazur i Pan Mariusz Hydzik, witając obecnych delegatów oraz zaproszonych Gości. Na spotkanie zostali zaproszeni: Pan Bogusław Czerski z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu, Pan Karol Sakowski Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Świdnicy, Pan Andrzej Znamirowski Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Pan Franciszek Baranowski Prezes Zarządu spółki Lirpol.
Pan Bogusław Czerski z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii odniósł się do sprawy związanych z aktualną sytuacją ASF, w związku z potwierdzeniem zakażenia afrykańskim pomorem świń u dwóch dzików znalezionych na terenie miasta Wałbrzycha.
Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówił temat płatności bezpośrednich, podsumował nabór wniosków o dopłaty obszarowe i do nawozów mineralnych oraz dotacji do zużytego materiału siewnego.
Z Panem Andrzejem Znamirowskim z DODR dyskutowano m.in. o propozycji wspólnego przeprowadzenia szkoleń w temacie biogazowni i śladu węglowego na terenie powiatów województwa w których prowadzona jest produkcja zwierzęca oraz konieczności zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie DIR na ten cel.
Ofertę ubezpieczeniową TUW oraz działalności Lirpol w zakresie atestacji opryskiwaczy omówił Pan Franciszek Baranowski.
Delegaci poruszyli również ważny temat sytuacji na rynku nawozów: wysokich cen, dostępności oraz konieczności wprowadzenia zakazu ich eksportu po za granicę kraju.

Posiedzenie Rady DIR w Ząbkowicach Śląskich

 

15 grudnia br. w Sala Fundacji „Albertówka”  w Jugowicach, gmina Walim, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wałbrzyskiego. W spotkaniu udział wzięli Ks. Profesor dr hab. Franciszek Głód, Pan Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Członkowie Rady Powiatowej DIR, Pani Edyta Marciniak – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wałbrzychu, Pani Ewa Wrochna – główny specjalista ARiMR w Wałbrzychu, Pani Maria Grochowska – kierownik PZDR Wałbrzych, Pani Urszula Bogusiewicz z  DODR we Wrocławiu oraz Pan Janusz Głód i Łukasz Kazek. Uroczyste Spotkanie Wigilijne rozpoczęło się Mszą Św., w której uczestnictwo było dobrowolne. Po Mszy Św. spotkanie  prowadził  Przewodniczący  Rady i członek Zarządu DIR – Pan Paweł Mazur. Przywitał delegatów i zaproszonych gości.

Wigilijne Spotkanie rozpoczęło się od dzielenia się opłatkiem, wzajemnymi życzeniami świątecznymi i wspólnym odśpiewaniem kilku kolęd.

 

Podczas spotkania Ks. Profesor dr hab. Franciszek Głód opowiedział zebranym historię powstania Domu Fundacji „Albertówka” w Jugowicach i przedstawił czym zajmuje się  Fundacja, w jaki sposób opiekuje się społecznością ludzi bezdomnych, jak pomaga im wrócić do tzw. normalnego społeczeństwa, aby odzyskać godność człowieka.

 

W drugiej części zebrani zajęli się podsumowaniem pracy Rady w 2019 roku. Rozmawiano o trudnościach jakie mają rolnicy w gospodarstwach z małą obsadą bydła z tworzeniem planów nawozowych. Dyskutowano również na tematy tegorocznej suszy i jej monitoringu, o szkodach powodowanych przez zwierzynę łowną, o ubezpieczeniach upraw i innych dotyczących rolników sprawach. Spotkanie było też okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy Dolnośląskiej Izby Rolniczej z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa.

Posiedzenie Rady DIR w Wałbrzychu

23 listopada Pan Paweł Mazur – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu zorganizował posiedzenie członków Rady, które dotyczyło dyskusji o działalności Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt na terenie powiatu wałbrzyskiego i województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczyli Pan Ryszard Borys – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Powiatu Wałbrzyskiego, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Wałbrzychu, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji oraz rolnicy hodowcy zwierząt.
Impulsem do zwołania posiedzenia Rady były zdarzenia jakie miały miejsce w gminie Czarny Bór z udziałem DIOZ na początku listopada br.
W trakcie obrad wskazano, że działalność takiej organizacji jak Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt pokazuje, że zapis ust.3 art.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt jest nadużywany. W chwili obecnej osoby nie mające wiedzy o zasadach postępowania ze zwierzętami, po zarejestrowaniu organizacji mającej zapis w statucie, że celem organizacji jest ochrona zwierząt, nabywają uprawnienia większe niż wyznaczone do tych samych celów służby państwowe. O ile policja, straż gminna czy służby weterynaryjne muszą działać według ściśle wyznaczonych zasad i ich działania podlegają nadzorowi, organizacja społeczna nie podlega żadnemu nadzorowi, mogą robić co chcą, kiedy chcą.
W związku z tym członkowie Rady Powiatowej DIR w Wałbrzychu zgłosili do Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnioski o podjęcie działań w celu zmiany art. 7 ust. 3 oraz art. 34a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, gdyż obecne przepisy nie nakłada na organizację społeczną obowiązku współpracy z Inspekcją Weterynaryjną . Taka organizacja obecnie może ale nie musi podejmować takiej współpracy co sprawia, że jej działania nie są w praktyce kontrolowane. Takie nienadzorowane działania prowadzą do ogromnych nadużyć.

Posiedzenie Rady DIR w Wałbrzychu

 

W dniu 12.02.2020r. w Dziećmorowicach gm. Walim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wałbrzyskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Paweł Mazur. Na posiedzenie zaproszeni zostali: Agnieszka Kalbarczyk przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin, Marek Wojtków – Zastępca Dyrektora ARiMR we Wrocławiu, Pan Bogusław Czerski – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Kazimierz Krukowski-Zdanowicz – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu oraz przedstawiciele Kół Łowieckich z terenu powiatu.

Posiedzenie RP DIR powiatów kamiennogórskiego i wałbrzyskiego

Dnia 22 lutego w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra w Czadrowie odbyło się posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego i Wałbrzyskiego. Posiedzenie Rad Powiatowych wspólnie prowadzili Pan Sylwester Wańczyk delegat do Walnego Zgromadzenia DIR z powiatu kamiennogórskiego oraz Pan Paweł Mazur Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Wałbrzychu.
W posiedzeniu udział wzięli m.in.: Pan Janusz Jamirecki oraz Pani Dorota Janowska z Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, Pan Franciszek Baranowski – Prezes Spółki LIRPOL Pełnomocnik ds. ubezpieczeń TUW, przedstawiciele Nadleśnictwa Kamienna Góra i Nadleśnictwa Wałbrzych i licznie przybyli przedstawiciele „Kół Łowieckich” z terenu powiatów kamiennogórskiego i wałbrzyskiego.
W trakcie spotkania Pan Janusz Jamirecki – kierownik Biura Rejestracji Zwierząt OR ARiMR przedstawił zebranym informację na temat nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która weszła w życie 6 stycznia 2023r. Zmiany spowodowane wprowadzeniem nowych przepisów dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego paszporty bydła będą służyć wyłącznie dokumentowaniu przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja IRZplus.
Pan Wiesław Mąka delegat do Walnego Zgromadzenia DIR z powiatu wałbrzyskiego omówił zagrożenia dla rolnictwa i środowiska przyrodniczego powodowane przez nadmierny wzrost populacji wilków w podregionie wałbrzyskim i kamiennogórskim. Przedstawił działania jakie do tej pory podejmowaliśmy, a w trakcie dyskusji z przedstawicielami myśliwych wskazano na potrzebę dokonania przez instytucje do tego powołane rzetelnej inwentaryzacji liczebności wilka. Poproszono Koła Łowieckie by przy tegorocznej inwentaryzacji zwierzyny łownej wykazywać informację o występowaniu wilka na poszczególnych obwodach łowieckich.
Na koniec Pan Franciszek Baranowski przedstawił korzyści wynikające z ubezpieczeń w TUW oraz przedstawił ofertę Spółki LIRPOL przeprowadzającą atestację opryskiwaczy w gospodarstwie rolnika.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wałbrzyskiego

Dnia 14.07.2020 r w miejscowości Zagórze Śląskie, w gmina Walim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wałbrzyskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pawła Mazura w posiedzeniu udział wzięli: Joanna Dziurdzia, Marcin Osiński Łukasz Ryś przedstawiciele Banku BNP PARIBAS, w zastępstwie Kierownik Biura ARiMR w Świdnicy Pan Karol Sakowski, Pani Barbara Pajor Zastępca Dyrektora Biura DIR oraz rolnicy indywidualni z terenu gminy Walim.

 

Stanowisko rolników z debaty

Stanowisko rolników z debaty dot. skutków wprowadzenia ustawy o ochronie zwierząt, która odbyła się 1 października w Głuszycy

Spotkanie przedstawicieli DIR ws. tzw. „5 dla zwierząt”

23 października przedstawiciele DIR z powiatu dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego w składzie: Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w powiecie dzierżoniowskim i Wiesław Mąka delegat do walnego zgromadzenia DIR, uczestniczyli w spotkaniu z posłanką na Sejm RP Panią Moniką Wielichowską.
Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Poseł i zorganizowane zostało w jej biurze poselskim. Przedmiotem dyskusji była tzw.,, 5 Kaczyńskiego,, czyli ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw. Nasze uwagi dotyczące poprawek do ustawy zaproponowane przez senat przedstawiliśmy w formie pisemnej(treść pisma na załączonych zdjęciach) , staraliśmy się w rozmowie przekonać Panią poseł, że poprawki do ustawy pod żadnym względem nie zmniejszają jej fatalnego wpływu na nasze gospodarstwa, zajmujące się hodowlą bydła na pogórzu Sudeckim.
Pragniemy zwrócić uwagę, że Pani Poseł jest pierwszą osobą zasiadającą w Sejmie z okręgu wałbrzyskiego, która chciała się z nami spotkać w tej sprawie. (zaproszenia do dyskusji otrzymali wszyscy posłowie z naszego okręgu). Mamy nadzieję, że ustawa mimo wszystko nie wejdzie w życie i nie stanie się przyczyną do wymazania, hodowli bydła mięsnego z naszego krajobrazu.

 

Paweł Mazur, Członek Zarządu DIR

RP DIR w Wałbrzychu dla „Albertówki”

,,Albertówka” w Jugowicach (pow. wałbrzyski) to miejsce gdzie od 2017 roku Rada Powiatowa DIR powiatu wałbrzyskiego wraz z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa uczestniczyła w spotkaniu opłatkowo – noworocznym. Gospodarzem spotkań był ks. prof. Franciszek Głód – założyciel gospodarstwa rolnego, które pełni funkcję ośrodka dla mężczyzn.

Konferencja pn. „Produkcja żywca wołowego. System QMP oraz chów i hodowla bydła”

W dniu 04.12.2019 r. odbyła się zorganizowana przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy konferencja pn. „Produkcja żywca wołowego. System QMP oraz chów i hodowla bydła.

W ramach współpracy, organizację przedsięwzięcia wsparła Dolnośląska Izba Rolnicza, Rady Powiatowe z Wałbrzycha i Świdnicy.

Pan Andrzej Bielarczyk Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy rozpoczął spotkanie od najpilniejszej kwestii związanej z sytuacją występowania w naszym regionie afrykańskiego pomoru świń. Omówił zagadnienia zapobiegania i bioasekuracji ASF. Pan Marcin Adamczyk z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego przedstawił jakie zalety i dodatkowe dochody może otrzymać hodowca jeżeli skorzysta z systemu QMP. Następnie Pan Marek Damsz Prezes KISamen Polska omówił dobór ras i krzyżowanie międzyrasowe bydła mięsnego. Pani Małgorzata Adamus i Pan Marcin Osiński z BNP Parbas przedstawili ofertę kredytów dla rolników. Panowie Wojciech i Jacek Ptak z Lecznicy weterynaryjnej w Dzierżoniowie omówili temat chorób wymienia, jak skutecznie leczyć i zapobiegać zapaleniom. Ostatni wykład dotyczył chorób oddechowych bydła.

W Konferencji udział wzięło blisko 50 osób, w tym rolnicy z powiatu świdnickiego, kamiennogórskiego oraz wałbrzyskiego wraz z Panem Pawłem Mazurem Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR Wałbrzych.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – podsumowanie konkursu na terenie działania PT Wałbrzych

22 czerwca 2017 r. w Świdnicy w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan