Posiedzenie Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego i Legnickiego.

W dniu 7 – go lutego 2023 r.  w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zębowice odbyło się posiedzenie RP DIR powiatu jaworskiego i legnickiego.

Obradom przewodniczyli Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski oraz Grzegorz Rudziak.

Na posiedzenie zostali zaproszeni Goście: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy Barbara Małecka-Salwach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze Adam Ćwik, Kierownik PZDR w Jaworze Katarzyna Wojciechowska, Pracownik PZDR w Chojnowie Danuta Jung, Kierownik KOWR s/z w Legnicy Andrzej Wańkowicz, Kierownik KOWR s/z w Świdnicy Bogdan Kożuchowicz wraz z Paniami Joanną Majewicz i Anną Niesyczyńska, Adwokat DIR Łukasz Opaliński, Sołtys Zębowic Andrzej Skrzypek a także okoliczni rolnicy. Zarząd DIR reprezentował Wiceprezes Waldemar Jankowski.

Po raz pierwszy otwarcie posiedzenia nastąpiło poprzez wprowadzeniu Sztandaru RP DIR Powiatu Jaworskiego. Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski wręczył podziękowania za zaangażowanie w działania związane z ideą powstania sztandaru dla Panów Andrzeja Kubskiego oraz Seweryna Mazura. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze Pan Adam Ćwik otrzymał statuetkę Św. Izydora Patrona Rolników, natomiast Sołtys Wsi Zębowice Andrzej Skrzypek podziękowanie za współpracę z samorządem rolniczym.

W kolejnej części posiedzenia zaproszeni Goście przedstawili poniższe zagadnienia:

– Pani Katarzyna Wojciechowska wraz z Panią Danutą Jung przedstawiły tematykę oraz harmonogram szkoleń przeprowadzanych przez zespoły doradztwa min. dot. Planu Strategicznego WPR. W najbliższym czasie przewidziane są szkolenia dla rolników organizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy DIR, ARiMR i DODR dot. ekoschematów.

– Pani Barbara Małecka – Salwach oraz Pan Adam Ćwik omówili problemy związane z rozprzestrzenianiem się ASF oraz zagrożeniem ptasią grypą na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego.

– Panowie Andrzej Wańkowicz, Bogdan Kożuchowski wraz z Paniami Joanną Majewicz i Anną Niesyczyńska, przedstawili zebranym m.in. zestawienie gruntów z zasobu KOWR, które będą udostępnione do wydzierżawienia i wykupu w latach 2023/2024 w powiecie legnickim i jaworskim. Informacje takie mają duże znaczenie dla rolników, ponieważ dają im więcej czasu na przygotowanie się do przetargów.

Po wystąpieniach Gości z instytucji rolniczych głos zabrał Pan Bronisław Piaskowski rolnik z powiatu jaworskiego, który przedstawił zebranym problem współwłasności ułamkowej siedlisk gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych. Na Dolnym Śląsku istnieje bardzo dużo gospodarstw rolnych, które borykają się z problemem współwłasności.

Dolnośląska Izba Rolnicza pragnie podziękować Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zębowicach za pomoc przy organizacji posiedzenia.

 

 

 

Pobieranie nienależnych dopłat to przestępstwo!!!!!

Rozpoczął się nabór wniosków o płatności bezpośrednie na rok 2020, dlatego apelujemy o terminowe wypełnianie wniosków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przypominamy, iż o dopłaty bezpośrednie może wystąpić osoba użytkująca grunty rolne.

Konsekwencje postępowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami są bardzo surowe.

W styczniu 2020 roku w Sadzie Rejonowym w Legnicy (województwo dolnośląskie), zapadł wyrok wobec trzech osób – właścicieli gruntów rolnych, którzy oddali swe grunty w dzierżawę, ale pobierali dopłaty bezpośrednie. Zachowanie takie wynika z przekonania, że dopłata należy się właścicielowi gruntu, nawet jeżeli go nie uprawia. To jest błędne przekonanie!  W takim przypadku ARMiR przy stwierdzeniu nieprawidłowości nie wypłaci dopłaty ani dzierżawcy, ani właścicielowi, a utraconych środków nikt z ww. nie odzyska.

W ocenie ARiMR jest to dość powszechne zjawisko choć trudne do udowodnienia.

Przytaczany przykład wypłynął w sytuacji, gdy dzierżawca wystąpił o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego i okazało się, że kto inny bierze dopłaty, a kto inny uprawia pole. Policja miała bardzo prostą sytuację, wezwane na przesłuchanie w charakterze świadka zamieszane w sprawę osoby przyznały się do wszystkiego przekonane, że działają zgodnie z prawem.  Zapomniały lub nie zapoznały się z opisem wniosku, gdzie w punkcie IX „oświadczenia i zobowiązania” składający wniosek oświadcza, że pouczono go o skutkach składania fałszywego oświadczenia i że znane są mu zasady przyznawania płatności.

Oskarżenie brzmiało: „ ….w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Unię Europejską, reprezentowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w  ten sposób, że w celu uzyskania dopłaty bezpośredniej  za rok[lata pobierania dopłat ], w którym poświadczył nieprawdę co do okoliczności faktycznego użytkowania gruntów rolnych….”

Sad skazał całą trójkę na podstawie art. 286 §1kk i art. 297§ 1kk w zw. z art. 11§ 2kk na karę grzywny po 5 tys. zł, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz naprawienia szkody poprzez zwrot pobranych niesłusznie dopłat w kwotach 58 032,15 zł, 37 891,72 zł i 20 577,75 zł.

Kara jest szczególnie dotkliwa, bo dotyczy emerytów. ARiMR   nie ma możliwości jej umorzenia, wyrok sądowy musi być wykonany.  Skazani nie mogą pogodzić się z wyrokiem, uważają, że to niesprawiedliwość, iż muszą oddać pieniądze ARiMR. Przecież dopłaty pobierali za zgodą dzierżawcy, przełożenie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej nie jest kradzieżą. Niestety należy pamiętać, że Sądy nie kierują się zasadami moralnymi, lecz obowiązującą literą prawa.

Zachęcam rolników do konsultowania tematów dzierżaw gruntów rolnych jak i innych problemów wynikających z prowadzonej działalności z Prawnikiem Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Mecenasem Łukaszem Opalińskim /kontakt ws. bezpłatnych porad prawnych dostępny jest na stronie internetowej DIR w zakładce Kontakt.

Lepiej zapytać niż ponosić surowe konsekwencje.

 

mgr inż. Zenon Grakowicz

Biuro Terenowe DIR w Legnicy

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Legnickiego

Dnia 01.07.2020 r. w siedzibie biura terenowego DIR w Legnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Legnickiego. Posiedzeniu przewodniczył Grzegorz Rudziak – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR.Zarząd DIR reprezentował Waldemar Jankowski .

 

 

Spotkanie z Dyrektorem TUW

W dniu 01.02.2021 r. w Biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Legnicy odbyło się spotkanie z Dyrektorem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych we Wrocławiu Panem Pawłem Warunek.

Spotkanie w BT DIR w Legnicy

2 lutego br. w Biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Legnicy odbyło się spotkanie w celu przekazania i dalszej obsługi Biura Terenowego Panu Andrzejowi Niemiec – Kierownik BT DIR w Legnicy.

 

Forum Rolnicze w Krotoszycach

Rady Powiatowe DIR powiatu legnickiego, jaworskiego i złotoryjskiego spotkały się 30.11.2021r. w Pałacu Krotoszyce.  Wspólne posiedzenie rad zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny we Wrocławiu prowadził Wiceprezes DIR, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR powiatu jaworskiego Waldemar Jankowski.

Podczas spotkania z okazji 25 – lecia samorządu rolniczego odznaczono członków izby rolniczej:

Brązową odznakę zasłużony dla samorządu rolniczego nadaną przez KRIR otrzymał Artur Mackiewicz. Złotą Odznakę Zasłużony Dla Samorządu nadaną przez DIR otrzymał Grzegorz Rudziak i Krzysztof Plesowicz. Srebrną Odznakę Zasłużony Dla Samorządu Rolniczego nadaną przez DIR otrzymała Danuta Sługocka i Roman Kozak.

Zaproszeni Goście w osobach: Witold Woźniak-  Wójt Gminy Krotoszyce, Leszek Cebulski – Prezes firmy Osadkowski-Cebulski w Legnicy, Barbara Małecka Salwach – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy, Katarzyna Wojciechowska – Kierownik PBODR w Jaworze , Witold Kudła –  Prezes ZPZL, Radosław Zysnarski Prezes RZRKiOR w Legnicy otrzymali pamiątkowe statuetki.

Medale oraz statuetki wyróżnionym wręczył prezes DIR Pan Ryszard Borys.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów na temat:

-kampanii dopłat obszarowych na rok 2022, zmiany i najnowsze uregulowania. Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW oraz usługi cyfrowe ARiMR . Wykładowcy- Agnieszka Potyrała Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Paweł Hawrylewicz  Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Obszarowych. Wstępne słowo wygłosiła pani Magdalena Salińska dyrektor OR ARIMR we Wrocławiu.

-rolnictwo precyzyjne, nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej. Wykładowcy –Łukasz Kuboń z firmy Osadkowski – Cebulski w Legnicy i Anna Włóczyk  firma QZ Solutions Sp. z o.o. Opole.

-aktualnej sytuacji na powiecie w związku z ASF. Informację przekazała pani Barbara Małecka Salwach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy.

– aktualnej oferty TUW przedstawiły panie Sylwia Mika Dyrektor TUW w Legnicy i Małgorzata Kotkowska.

-informacji w zakresie aktualnych uregulowań dotyczących działań PIORiN przedstawiła pani Danuta Sługocka  Kierownik oddziału PIORIN w Jaworze.

– ubezpieczeń społecznych w KRUS referował pan Artur Szponarski Kierownik KRUS w Legnicy.

-działalności spółki LIRPOL – informację przedstawił jej Prezes pan Franciszek Baranowski.

 

Posiedzenie RP DIR powiatu legnickiego

W dniu 18 lutego 2022r  w Legnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Legnickiego.

Zarząd DIR reprezentował Wiceprezes Pan  Waldemar Jankowski, który przedstawił sprawozdanie z działalności izby za rok 2021.

Przewodniczący Powiatowej Rady Pan Grzegorz Rudziak wraz z członkami rady przedyskutował  tematy związane z aktualną sytuacją cen  nawozów, zbóż, żywca wieprzowego i drobiowego. Omówiono również plan pracy rady na rok 2022.

Członkowie Rady opowiedzieli się za organizacją wspólnych posiedzeń kilku rad powiatowych DIR zgodnie z wcześniejszymi sugestiami zarządu izby.

Posiedzenie obsługiwali pracownicy Biura Terenowego DIR w Legnicy, kierownik biura Zenon Grakowicz i specjalista biura Agata Witek.

Delegaci RP DIR Powiatu Legnickiego na Posiedzeniu Rady

Dnia 3 czerwca 2022 r. w Legnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Legnickiego.

Spotkanie otworzył i czuwał nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady Grzegorz Rudziak.

Gośćmi na posiedzeniu Rady byli: Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR, Andrzej Wańkowicz – Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Andrzej oraz Paweł Hawrylewicz Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu.

Kierownik SZGZ w Legnicy przedstawił zebranym m.in. zestawienie gruntów z zasobu KOWR jakie będą w najbliższym czasie udostępnione do wydzierżawienia oraz wykupu w powiecie legnickim. Informacje takie mają duże znaczenie dla rolników, ponieważ dają im więcej czasu na przygotowanie się do tych przetargów.

Paweł Hawrylewczy z ARiMR omówił zakończony etap przyjmowania wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych. Podjęto także temat dotyczący różnic pomiędzy granicami ewidencyjnymi działek, a powierzchniami użytkowymi na których to podstawie ARiMR nalicza dopłaty. Problem ten dotyka wielu rolników, dlatego też należy znaleźć rozwiązanie tak, aby wyeliminować te rozbieżności.

Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR przekazał informację z działań podejmowanych przez DIR w 2022 r. DIR uczestniczyła m.in. w Kongresie Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych.”

Przewodniczący Rady Grzegorz Rudziak wraz z Wiceprezesem Waldemarem Jankowskim przekazali Panu Zenonowi Grakowicz wieloletniemu kierownikowi BT DIR okolicznościowy medal w dowód uznania za wieloletnią współpracę przyznany z okazji 76-lecia OSP Granowice.

 

 

 

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatu Legnickiego i Złotoryjskiego

Dnia 16 listopada 2022r. w Chojnowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatów legnickiego i złotoryjskiego.

Przebieg spotkania był wspólnie koordynowany przez Przewodniczących Rad – Grzegorza Rudziaka oraz Wiesława Skop.

Na posiedzenie zostali zaproszeni Goście:

  • Waldemar Jankowski- Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
  • Arkadiusz Dulemba- Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lubinie,
  • Aleksandra Skorupska – Drużka Kierownik Nadzoru Wodnego w Legnicy,
  • Anna Kotlińska – Przedstawiciel Zarządu Zlewni w Legnicy

Kierownik PZDR przedstawił zebranym jakie czekają rolników zmiany w związku z wchodzącym w życie Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027. Wykładnia założeń związanych z wytycznymi na przyszłe lata pozwala rolnikom lepiej przygotować się na zmiany jakie ich czekają.

Kierownik Nadzoru Wodnego wraz z przedstawicielką zlewni omówiły m.in. zagadnienia dotyczące małej retencji, jakie dokumenty powinien złożyć rolnik, aby uzyskać pozwolenia w przypadku budowy stawu, studni czy przepustów na rowach. W tym roku uprawy w powiecie legnickim zostały dotknięte klęską suszy, dlatego, też rolnicy szukają wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą im na racjonalne gospodarowanie wodą.

Waldemar Jankowski złożył sprawozdanie z działań podejmowanych przez DIR w 2022r. Zarząd DIR w swoich działaniach dużo uwagi poświęcił m.in. problemowi suszy z jaką borykała się znaczna część rolników na Dolnym Śląsku, utrzymującymi się wysokimi cenami nawozów i niestabilnymi cenami skupu zbóż. DIR podtrzymuje współpracę ze związkami oraz organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa co pozwala walczyć ze zdwojoną siłą o wspólny interes rolników w instytucjach o charakterze rolniczym oraz w pracach prowadzonych przez MRWiR.

Organizacja wspólnego posiedzenia dała możliwość przyjrzenia się problemom z jakim boryka się rolnictwo na poziomie dwóch sąsiadujących powiatów co pozwala na wymianę pomysłów oraz doświadczeń wśród rolników. Przewodniczący RP wspólnie uzgodnili, że takie posiedzenia będą odbywały się cyklicznie.

Forum Rolnicze pn. „Szanse i wyzwania stojące przed rolnikami w świetle nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej”.

W dniu 8 grudnia 2022r. w Chojnowie w ramach współpracy pomiędzy Radami Powiatowymi Dolnośląskiej Izby Rolniczej z powiatów legnickiego, jaworskiego i złotoryjskiego a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się Forum Rolnicze pn. „Szanse i wyzwania stojące przed rolnikami w świetle nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się;

Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR, Mariusz Garbera Z-ca Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR we Wrocławiu, Stanisław Laskowski Wicestarosta Powiatu Jaworskiego, Artur Szponarski Kierownik OT KRUS w Legnicy, Magdalena Żurawska Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy, Danuta Sługocka Kierownik PIORiN w Jaworze,  Rafał Politaj p.o. Koordynatora s/z KOWR w Rakowicach Wielkich, Jacek Kramarz Nadleśniczy ze Złotoryi, Józef Przyłucki Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Chojnów, Edward Janiec Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Złotoryja, Bogusław Bernasiewicz Kierownik PZDR w Złotoryi, Kazimiera Tuchowska wieloletni Kierownik PIORiN w Złotoryi, Andrzej Hawran Przewodniczący Rady Gminy w Wądrożu Wielkim, Bronisław Boś Wiceprezes Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Świdnicy, Edward Pasek zasłużony rolnik z powiatu jaworskiego, oraz Delegaci RP DIR z powiatów legnickiego, jaworskiego i złotoryjskiego.

Po uroczystym przywitaniu gości przez Wiceprezesa DIR Waldemara Jankowskiego oraz Przewodniczących Rad Grzegorza Rudziaka i Wiesława Skop przystąpiono do wręczenia Srebrnych Odznaczeń Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego”. Odznaczenie to jest przyznawane za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działaniu na rzecz integracji środowisk wiejskich. Srebrne medale otrzymali: Kazimiera Tuchowska Kierownik PIORiN, Bogusław Bernasiewicz Kierownik PZDR, Delegaci RP DIR Powiatu Legnickiego Danuta Jung i Dariusz Jarema, oraz Edward Pasek rolnik, zasłużony działacz na rzecz samorządu rolniczego w powiecie jaworskim.

W drugiej części spotkania głos zabrał Mariusz Garbera z ARiMR, który przedstawił zebranym m.in. możliwości wsparcia z krajowego planu odbudowy i zwiększenia odporności w zakresie inwestycji, za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsparcie, z którego może skorzystać rolnik to m.in. przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa, wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska, inwestycje w gospodarstwach rolnych z zakresu rolnictwa 4.0.

Po zakończeniu wystąpienia przedstawiciela ARiMR kolejno głos zabierali:

Magdalena Żurawska z Powiatowej Inspekcji Weterynarii, która omówiła m.in. wytyczne jakie obowiązują rolników, którzy zajmują się hodowlą zwierząt i drobiu. Nadleśniczy Jacek Kramarz przedstawił problemy z jakim borykają się Koła Łowieckie w związku ze szkodami wyrządzonymi przez dziką zwierzynę, a także zasady dotyczące pozyskiwania i sprzedaży drzewa opałowego przez nadleśnictwa. Artur Szponarski z KRUS przedstawił zebranym najnowsze przepisy dotyczące przejścia rolnika na emeryturę bez konieczności przepisania gospodarstwa rolnego na inną osobę oraz warunki skorzystania z wyjazdów sanatoryjnych dla emerytowanych rolników. Rafał Politaj z KOWR przygotował zestawienie dotyczące gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy, o które w nadchodzących latach 2023/24 będą mogli się ubiegać rolnicy. Temat możliwości skorzystania przez rolników z dzierżaw gruntów z zasobu KOWR ze względu na duże zainteresowanie jest poruszany przez delegatów niemal na każdym posiedzeniu rad. Wicestarosta Stanisław Laskowski podziękował za możliwość uczestniczenia w forum oraz podkreślił jak ważna jest współpraca pomiędzy Starostwem a Dolnośląską Izbą Rolniczą.

Podsumowując spotkanie Wiceprezes Waldemar Jankowski złożył sprawozdanie z działań podejmowanych przez Zarząd DIR. Podkreślił słuszność organizacji wspólnych posiedzeń, na które są zapraszani przedstawiciele instytucji rolniczych co pozwala na wymianę doświadczeń, oraz wspólne znajdowanie rozwiązań problemów z jakimi borykają się rolnicy w sąsiadujących ze sobą powiatach.

Dzięki temu, że Forum Rolnicze odbyło się w okresie około bożonarodzeniowym zebrani skorzystali z okazji, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczne.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan