Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Górze

POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ W GÓRZE

W dniu 7 listopada 2019 roku w Górze odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Górowskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Jan Rewers. Na posiedzenie zostali zaproszeni: Michał Krochta Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wiesław Polaczek specjalista ds. łowieckich oraz przedstawiciele Gmin odpowiedzialni za szacowanie strat spowodowanych klęskami i sporządzanie protokołów suszowych. W trakcie posiedzenia omówione zostały problemy związane ze szkodami łowieckimi. Na terenie powiatu górowskiego  nie ma z nimi większych problemów, ale jest to wynikiem obopólnych rozmów stron, podczas których udaje się uzyskać kompromis. Delegaci poinformowani zostali o zmianach w obwodach łowieckich wynikających z konieczności dostosowania granic obwodów do granic administracyjnych województw oraz zmianach w powierzchni obwodów ze względu na dokładność pomiarów lub wyłączenia gruntów np. pod budownictwo. Zmianie ulega także kategoryzacja niektórych obwodów, która wynika np. ze zwiększenia powierzchni lasów.

Przedstawiciele Gmin zwrócili uwagę na problemy z jakim spotykali się przy szacowaniu szkód i sporządzaniu protokołów. Zgłosili następujące problemy:

– niespójność powierzchni zgłaszanej do szacowania z wnioskiem o płatności,

– nie wpisywanie wszystkich upraw do wniosku suszowego

– niezgodność powierzchni ogólnej gospodarstwa we wniosku suszowym z powierzchnią we wniosku obszarowym,

– zgłaszanie do szacowania powierzchni skoszonych, zgodnie z wytycznymi wojewody nie były szacowane nawet powierzchnie, gdzie rolnik zostawił pasy nie skoszone (firmy ubezpieczeniowe takie powierzchnie uwzględniają),

– wymuszanie przez rolników szacowania upraw, gdzie ewidentnie widać złą agrotechnikę, a nawet brak uprawy, a jedynie bardzo rzadko pojedyncze rośliny,

– rozciągnięte w czasie przyjmowanie wniosków, zgodnie z wytycznymi od dnia ogłoszenia suszy jest 14 dni na przyjęcie wniosku.

Podkreślili, że obecnie ze względu na różnice w powierzchniach deklarowanych do szacowania i powierzchniami zgłoszonymi we wniosku do płatności obszarowych muszą dokonywać korekt w protokołach, te korekty muszą być podpisane także przez wojewodę. Zmiany powierzchni po korekcie mogę w niektórych przypadkach skutkować tym, że gospodarstwo spadnie poniżej 30% strat, a ponadto rolnicy mogą nie zdążyć złożyć korekty wniosku o pomoc suszową do ARiMR.

Michał Krochta- Kierownik BP ARiMR odniósł się do uwag przedstawicieli UG. Mając doświadczenie z poprzedniej suszy został sporządzony katalog błędów z ubiegłego roku. Został on wysłany do wszystkich Gmin i miał pomóc w wyeliminowaniu tych błędów w tym roku. Zgadza się, że wiele błędów w powierzchniach wynika z niestaranności wypełniania wniosku przez rolnika. Mając wydrukowany wniosek obszarowy można zadeklarować dokładnie powierzchnie upraw. System przyjmuje tolerancję błędu do 0,10 ha. Obecnie przyjmowane są wszystkie wnioski bez względu, czy są uchybienia np. bez podpisu wojewody, brak polis przy deklarowanym 50% ubezpieczeniu gruntów, różnice w powierzchniach.

Na dzień dzisiejszy przyjęto już 729 wniosków o pomoc suszową, w tym 44 o pomoc de minimis. Wydano 170 decyzji, wypłacono ok. 1,5 mln zł. Przedstawił także dane o wnioskach jakie zostały złożone do Biura Powiatowego w Górze w kampanii 2019 i jaki jest stan ich realizacji.

Ponadto w trakcie posiedzenia została wydana opinia w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dla Spółki pn. Wizental Sp. Z o.o.

Irena Danieluk

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Ewaryst