Postulaty rolników po spotkaniu w Pierstnicy Małej, gm. Krośnice z Zastępcą Dyrektora KOWR we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Rolnicza zorganizowała w Świetlicy Wiejskiej w Pierstnicy Małej, gm. Krośnice spotkanie rolników z przedstawicielami KOWR we Wrocławiu. Tematem spotkania było rozdysponowanie gruntów położonych na terenie gminy Krośnice, we wsi Pierstnica, Brzostowo i Bukowice, o łącznej powierzchni około 570 ha. Grunty te zostały przejęte przez KOWR od byłego dzierżawcy (bezumownego użytkownika). KOWR na spotkanie z rolnikami przyjechał z propozycją ich wydzierżawienie w przetargach ograniczonych licytacyjnych, z podziałem na 37 nieruchomości  oraz z okresem  dzierżawy jedynie do września 2021 r.

Zastępca Dyrektora KOWR Piotr Regiec uzasadniał taką propozycję trwającym procesem sądowym z byłym dzierżawcą oraz koniecznością szybkiego udostępnienia rolnikom przedmiotowych gruntów, co ma zapobiec ponownemu przejęciu gruntów przez byłego dzierżawcę. Zastępca Dyrektora zadeklarował, że po uzyskaniu korzystnego dla KOWR wyroku sądowego, na te grunty zorganizowany zostanie przetarg ograniczony ofertowy na dzierżawę na okres 10 lat. Propozycja KOWR spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem rolników, którzy podnosili, że w przetargach ograniczonych licytacyjnych nie mają żadnych szans na wydzierżawienie działek, że znowu najmniejsze gospodarstwa będą pominięte. Wiceprezes DIR Ryszard Borys podkreślił, że DIR w pełni popiera wnioski rolników i zawsze, tam gdzie rolnicy zgłaszają taką potrzebę, występuje do Oddziału we Wrocławiu o organizację przetargów ofertowych na dzierżawę. Przypomniał, że od 2014 roku DIR walczył, by stosować przetargi ofertowe i żeby to nie czynsz decydował, kto wygrywa przetarg. W 2016 roku udało się to rozwiązanie wprowadzić do ustawy. Rolnicy zgłosili wniosek o przeprowadzenie głosowania „albo przetargi ofertowe na te grunty, albo żadne”. Wszyscy obecni na spotkaniu rolnicy byli jednomyślni, by przetargi na te grunty były przetargami ofert pisemnych. W trakcie dyskusji pojawił się również temat zakresu ograniczenia dostępu do nieruchomości dla rolników startujących w przetargach na te działki. Wszystkie nieruchomości łącznie mogą stanowić wydzieloną przez przetargami część nieruchomości Zasobu. Można więc zastosować ograniczenie polegające na umożliwieniu jednemu rolnikowi wydzierżawienie tylko jednej nieruchomości ze wszystkich 37 sztuk (bez względu na obręb i termin przetargu), lub jednej nieruchomości z każdego obrębu. W tym drugim przypadku, jeden rolnik będzie miał możliwość wydzierżawienia do 3 nieruchomości z gruntów użytkowanych przez tego samego bezumownego użytkownika. W tym miejscu należy podkreślić, że to naszej izbie udało się wywalczyć takie podejście KOWR we Wrocławiu. Jeszcze jesienią 2019r. Oddział we Wrocławiu wprowadzał ograniczenie udziału rolników w danym przetargu, tylko w obrębie 1 ogłoszenia przetargowego i do 1 obrębu geodezyjnego. W rezultacie jeden rolnik mógł wydzierżawić nawet kilka nieruchomości z tego samego gospodarstwa. Teraz, dzięki  staraniom DIR, tam gdzie rolnicy zgłaszają takie zapotrzebowanie, KOWR wprowadza zasadę, że z całego areału przejętego nawet z kilku umów dzierżawy od 1 dzierżawcy czy bezumownego użytkownika, 1 rolnik może wydzierżawić tylko 1 nieruchomość, bez względu na to w jakim jest ona obrębie ewidencyjnym oraz w ilu ogłoszeniach przetargowych i w jakich odstępach czasowych odbywać się będą przetargi na te działki. Na spotkaniu w Pierstnicy Małej większością głosów rolnicy zdecydowali, żeby KOWR wprowadził ograniczenie, ze jeden rolnik będzie mógł wydzierżawić tylko jedną nieruchomość w danym obrębie geodezyjny. Przy takim ograniczeniu  jeden rolnik będzie miał możliwość wydzierżawienia do 3 nieruchomości (po jednej w Pierstnicy, Bukowicach i Brzostowie) z przejętego przez KOWR areału 570 ha.

Na wczorajszym spotkaniu ustalono również, że rolnicy będą mogli zgłosić swoje uwagi do  przedstawionego przez KOWR programu rozdysponowania (podziału i konfiguracji nieruchomości do dzierżawy) na piśmie za pośrednictwem DIR. Z uwagi na konieczność szybkiego zagospodarowania gruntów ustalono, że wnioski te można składać do DIR przez okres tygodnia tj. do 22czerwca br., a następnie DIR w trybie pilnym przekaże je wszystkie Oddziałowi KOWR we Wrocławiu do przeanalizowania i rozpatrzenia. Wnioski pisemne można zgłaszać osobiście w Biurze DIR w Miliczu, ul.  Armii Krajowej 2 i we Wrocławiu, ul. Wiejska 29, lub mailowo na adres: milicz@izbarolnicza.pl oraz sekretariat@izbarolnicza.pl.

W czasie wczorajszego spotkania rolnicy zgłosili przedstawicielom KOWR swoje uwagi i zastrzeżenia do prowadzonej przez Oddział polityki gruntowej. Spotkanie w Pierstnicy Małej pokazało, że tego typu spotkania z rolnikami – u nich, w terenie są bardzo potrzebne. Wiceprezes DIR Ryszard Borys zadeklarował, że jeśli rolnicy będą zgłaszać potrzebę takich spotkań, to będą one przez izbę organizowane.

W załączeniu koncepcja rozdysponowania nieruchomości przedstawiona przez KOWR na spotkaniu w Pierstnicy Małej oraz odpowiedź KOWR we Wrocławiu na wniosek o przetarg ofert pisemnych w Pierstnicy.

Barbara Pajor, Biuro DIR we Wrocławiu

 

 

 

 

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,1989 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 120,8290 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4626 +0,00% [21:57]
 USD / JPY 107,4740 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9685 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Malwina, Odon