Cesja umowy dzierżawy

Na wniosek dzierżawcy, za zgodą KOWR, osoba trzecia może wstąpić w prawa i obowiązki dzierżawcy wynikające z umowy dzierżawy w przypadku, gdy dzierżawca uzyska uprawnienia do renty strukturalnej, emerytury lub z uwagi na stan zdrowia nie będzie mógł kontynuować umowy, a ze zgłoszonego do KOWR wniosku wynikać będzie, że przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy następuje na rzecz osoby lub osób mu bliskich w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przez „osobę bliską” należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów.

Terminem „wstępny” określa się osobę będącą przodkiem danej osoby w linii prostej. Chodzi więc o rodziców (ojca i matkę), dziadków (dziadka i babcię), pradziadków (pradziadka, prababcie), prapradziadków i tak dalej. W pokrewieństwie takim jak „wstępni” chodzi o to, że jedna osoba pochodzi od drugiej.

Terminem „zstępny” określa się potomków danej osoby czyli: dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki i tak dalej. Osoby te również spokrewnione są w linii prostej a związek między nimi polega na tym że jedna osoby pochodzi od drugiej. Zstępny zatem to inaczej potomek. Do „zstępnych” zalicza się więc: naturalnych potomków osoby, przysposobione (adoptowane) przez niego dzieci, dzieci uznane przez niego jako własne, dzieci pozamałżeńskie.

W przypadku ubiegania się dzierżawcy o uprawnienia do renty strukturalnej/emerytury jednym z warunków otrzymania pozytywnej decyzji KRUS (poza osiągnięciem określonego wieku i wymaganym okresem ubezpieczenia) jest wymóg zaprzestania działalności rolniczej. W związku z tym, na uzasadniony wniosek dzierżawcy (jeśli warunkiem do uzyskania renty strukturalnej/emerytury jest wyłącznie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej), KOWR sporządza umowę cesji przenoszącą prawa i obowiązki dzierżawcy na rzecz osoby (osób) mu bliskich oraz stosowny aneks do umowy dzierżawy wprowadzający zmiany podmiotowe. Jednocześnie w aneksie powinien zostać zamieszczony zapis zobowiązujący dotychczasowego dzierżawcę do dostarczenia kopii pozytywnej decyzji o przyznaniu uprawnienia do renty strukturalnej/emerytury (np. w terminie do 3 miesięcy) pod rygorem możliwości rozwiązania umowy dzierżawy poprzez jednostronne oświadczenie woli.

Zamiar przekazania, w drodze cesji, praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z uwagi na stan zdrowia dzierżawcy powinien być poprzedzony złożeniem stosownego wniosku wraz z oświadczeniem dzierżawcy, że stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywanie pracy na dzierżawionej nieruchomości. Oświadczenie takie powinno być potwierdzone przez lekarza prowadzącego. Ze względu na fakt, że informacje na temat stanu zdrowia stanowią dane wrażliwe – KOWR nie może żądać szczegółowych informacji na temat historii i rodzaju choroby.

Wystąpienie z umowy dzierżawy współdzierżawcy nie jest cesją w rozumieniu przepisów prawa, podobnie jak przekazanie aktem notarialnym całego gospodarstwa, w skład którego wchodzi umowa dzierżawy. Natomiast zmiana nazwy lub siedziby spółki oraz „ujawnienie” w umowie współmałżonka, jeśli posiadają wspólność ustawową – nie jest faktyczną zmianą po stronie dzierżawcy, a jedynie czynnością techniczną.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Ewaryst