Dzierżawa nieruchomości przez KOWR

Od 30.04.2016 roku podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi są wieloletnie dzierżawy na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

 

WAŻNE: Wg. nowych przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. tj. od dnia 26.06.2019r. zasada ta nie dotyczy nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha oraz nieruchomości rolnych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo miejscowym planie odbudowy na cele inne niż rolne, a w przypadku braku miejscowego planu – na cele niezwiązane z kierunkami i zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Od 1 Września 2017 roku wszystkie dotychczasowe zadania po Agencji Nieruchomości Rolnych związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przejął Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wydzierżawianie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prowadzone jest przez oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), na zasadach określonych:

  1. w Ustawie z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity (tekst jednolity Dz.U.2019.817 j.t. z późn. zm.),
  2. w Ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.2018.869 j.t.);
  3. w Ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362);
  4. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 2013, poz. 1142)
  5. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.08.2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1186).
  6. Zarządzeniu nr 74/2019/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 4 lipca 2019  roku w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wraz ze zmianami
  7. Zarządzeniu nr 73/2019/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wraz ze zmianami

 

W zakresie nieuregulowanym KOWR stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jak również ustawy szczególne z zakresu m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, podatków, prawa wodnego, ubezpieczeń.

 

Przedmiotem dzierżawy przez KOWR są grunty, budynki, budowle oraz urządzenia trwale z nimi związane, a także nasadzenia wieloletnie. Majątek obrotowy i ruchome środki trwałe związane z przedmiotem dzierżawy – podlegają sprzedaży na rzecz dzierżawcy bez możliwości rozłożenia na raty.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian