Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląska Izba Rolnicza z siedzibą we Wrocławiu, ul.Wiejska 29 , 52-411 Wrocław, tel: 71 339 98 26
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej pod adresem: sekretariat@izbarolnicza.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
  1. prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi), to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. obsługi newslettera, umożliwienia korzystania z serwisu DIR Wrocław na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa z zakresu rachunkowości, przepisów podatkowych oraz im pochodnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  3. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Robert, Wiesław