Konferencja pn. „Współpraca samorządu terytorialnego i rolniczego w zakresie ochrony gruntów rolnych”.

01 października w Bardzie odbyła się konferencja pn. „Współpraca samorządu terytorialnego  i rolniczego w zakresie ochrony gruntów rolnych”.  W związku z Jubileuszem izb miejsce konferencji podobnie jak pięć lat temu zostało wybrane nieprzypadkowo, Urząd Miasta w Bardzie był miejscem, gdzie przez kilka miesięcy zbierał się Zarząd Wałbrzyskiej Izby Rolniczej po wyborach w 1996 roku zanim staraniem ówczesnego Zarządu wynajęto na siedzibę Wałbrzyskiej Izby Rolniczej lokal w Świdnicy w siedzibie Związku Kółek Rolniczych. Zebranych gości powitał przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Wiktor Skotnicki, Roman Fester – starosta Powiatu Ząbkowickiego oraz Krzysztof Żegański – burmistrz Barda. Wśród nich znaleźli się: Stanisław Jurcewicz – radny Województwa Dolnośląskiego Paweł Gancarz – wójt Gminy Stoszowice, Mirosława Słowiak – sekretarz Gminy Złoty Stok, Magdaleną Tęsna – Pitner– sekretarz Gminy Ciepłowody, Roberta Sarna – sekretarz Gminy Stoszowice, Elżbieta Ruszkowska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Złotym Stoku, Janusz Sobol – przewodniczący Rady Gminy Ziębice, Damian Cieślik – przewodniczącego Rady Gminy Ciepłowody, Stanisław Płachytka – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przy Radzie Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich, Marek Wereśniak – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach, Bożena Kończak – przewodnicząca Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze, Marek Brusiło – przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie, Waldemar Mazurek – przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu, Piotr Rakoczy – przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie, Robert Szwarc – prezes Gminnej Spółki Wodnej w Ziębicach,  Paweł Warunek – dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW we Wrocławiu, Łukasz Opaliński – adwokat Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Katarzyna Iwańciów – asystent Zespołu do spraw wykroczeń Komenda Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Prezentacja Roberta Sarny podzielona została na trzy zagadnienia: rolnik a immisja oraz zakłócanie spoczynku nocnego, melioracje wodne a utrzymanie gruntów rolnych oraz ochrona gruntów rolnych. Na początku wspomniał o prowadzonej przez DIR akcji „STOP USUWANIU ROLNICTWA ZE WSI”, której celem jest uświadamianie mieszkańcom obszarów wiejskich, że wykonywanie przez rolników określonych czynności jest niezbędne i wiąże się z narażeniem na hałas czy wzmożone zapylenie. Mówca podkreślił, że praca rolnika to nie chuligańskie wybryki a konieczność!!!. Produkcja rolna może generować hałasy, zapachy, zapylenia, światło lub inne niedogodności nawet jeśli odbywa się to w porze wieczornej lub nocnej. I tego faktu muszą być świadomi mieszkańcy, którzy planują osiedlić się na obszarach wiejskich.

W dalszej części swojego wystąpienia Robert Sarna poruszył zagadnienia dotyczące melioracji gruntów rolnych. Ostatnie lata pokazały, że brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczy prowadzi do lokalnych podtopień.

W kwestii ochrony gruntów rolnych  Robert Sarna podkreślił, że jest ona zapewniania m. in. ustawą i ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na cele nierolnicze gmina można przeznaczyć grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze wymaga zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (klasy I-III), dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Katarzyna Iwańciów przekazała informację, iż analizując wykroczenia dotyczące m. in zakłócania ciszy nocnej przez rolników nie odnotowano zdarzeń, które byłyby zakończone postępowaniem mandatowym. Podkreśliła, że  Policja musi przyjechać na zgłoszenie, jeśli takie jest, ale nigdy rolnicy nie zostali ukarani mandatowo.

Pan Franciszek Baranowski  przekazał zebranym informację dotyczącą zmian przeznaczenia gruntów za rok 2020. Jednym z zadań izby jest opiniowanie wniosków gmin dotyczących zmian przeznaczenia gruntów rolnych kl. I-III na cele nierolnicze i nieleśne. W 2020 r. do Dolnośląskiej Izby Rolniczej wpłynęło 111 wniosków na ogólną powierzchnię 841,3516 ha gruntów rolnych i leśnych ( w tym: 85 wniosków na 821,3048 ha gruntów rolnych i 26 wniosków na 20,0468 ha gruntów leśnych). Zarząd DIR zaopiniował pozytywnie zmianę przeznaczenia 369,2404 ha gruntów rolnych i 20, 0468 ha lasów, oraz   zaopiniował negatywnie zmianę przeznaczenia 452,0144 ha gruntów rolnych ( 55% wnioskowanej powierzchni gruntów rolnych).

Paweł Warunek – Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych we Wrocławiu omówił możliwości ubezpieczeń w ramach TUW.

W 2015r. Dolnośląska Izba Rolnicza podpisała umowę z TUW o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej ,,Wieś Dolnośląska’’ w celu objęcia członków Izby ochroną ubezpieczeniową opartą na wzajemności. Aktualnie ZWC obejmuje ponad 8 tys. rolników. Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajduje się na stronie www.tuw.pl natomiast aktualna lista agentów znajduje się na stronie Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Stanisław Jurcewicz przybliżył zebranym zagadnienia dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego , który w szczególny sposób dotyczy Strategii Rozwoju Województwa i  zaapelował o zacieśnianie współpracy samorządów lokalnych  w zakresie opiniowania „Regionalnego Planu Operacyjnego na lata 2021- 2027”

Z kolei Łukasz Opaliński w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest bardzo duża migracja osób na tereny wiejskie co często staje się problemem dla rolników. Wskazał w swojej wypowiedzi, iż na terenie województwa dolnośląskiego jest bardzo dużo zgłoszeń na rolników w związku z prowadzoną produkcją rolniczą. Podkreślił, że w przypadku niesprawiedliwych zgłoszeń Policja może   nałożyć kary w postaci grzywny lub  nagany. Kodeks Wykroczeń przewiduje również karę grzywny za złośliwe niepokojenie. Izba rolnicza bierze czynny udział w procesie kształtowania zagospodarowania przestrzennego – zarówno w zmianie przeznaczenia gruntów jak i kształtowaniu polityki przestrzennej. Zachęcił również delegatów DIR do udziału w komisjach planowania przestrzennego a także przedstawicieli gmin do zapraszania rolników na tego typu spotkania. Przedstawił również propozycje Dolnośląskiej Izby Rolniczej do poselskiego projektu ustawy o ochronie gruntów.

Konferencja była okazją do zgłaszania wielu wniosków i uwag dotyczących ochrony gruntów rolnych, które w najbliższym czasie za pośrednictwem zarządu Izby zostaną skierowane do ministerstwa.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Ewaryst