Kredyty na zakup gruntów rolnych w Banku BNP Paribas

Zmieniające się otoczenie makroekonomiczne nie omija rynku nieruchomości rolnych. Trendy wyraźnie wskazują na postępującą koncentrację gospodarstw rolnych. Rolnicy planujący powiększenie swojego gospodarstwa nie zawsze dysponują wystarczającymi nadwyżkami finansowymi, aby zrealizować te cele.

Bank BNP Paribas posiada w swojej ofercie produkty kredytowe przeznaczone na ten cel. Są to zarówno kredyty komercyjne, jak i preferencyjne, które wciąż cieszą się popularnością wśród rolników.

 

Kredyt Inwestycyjny Agro Progres

Kredyt Agro Progres, jest m.in. przeznaczony właśnie na zakup gruntów rolnych. Natomiast jeśli zakup gruntów został już sfinansowany środkami własnym, ale bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstwa wykazuje potrzebę uwolnienia środków, nic nie szkodzi. Kredytem Agro Progres można również refinansować wydatki poniesione na ten cel w okresie ostatnich 12 m-cy przed złożeniem wniosku. Ponadto w ramach Agro Progresu, rolnik posiadający kredyt inwestycyjny na zakup gruntów w innym banku, może przenieść zadłużenie do Banku BNP Paribas. Oprócz tego kredytem może spłacić zobowiązania wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) związane z zakupem gruntów rolnych.

Ofertę kredytu bank kieruje do Klientów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, którzy są właścicielami lub dzierżawcami ziemi.  Kredyt można otrzymać również, jeżeli do tej pory nie korzystało się z produktów banku.

Agro Progres to proste zasady i niewielka liczba dokumentów. Jeśli ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie bieżących przychodów w gospodarstwie, nie jest wymagany biznesplan. Co istotne, elastyczne zasady spłaty umożliwiają dopasowanie spłaty kapitału do wpływów z produkcji.  Ponadto, mając świadomość, że dojście do pełnej zdolności produkcyjnej wymaga czasu,  bank stwarza możliwość odroczenia spłaty kapitału nawet na 2 lata.

I to wszystko przy niskim udziale własnym na poziomie 10% oraz okresie finansowania rozłożonym nawet na 30 lat.

 

Kredyty Preferencyjne

Kredyty ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obejmują dwie preferencyjne linie kredytowe.

  1. Linia MRcsk przewidziana jest dla młodych (do 40 roku życia) rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolnicze nie dłużej niż 24 miesiące., – Pomoc ARiMR  polega na spłacie 60% kwoty kredytu, (do 20 tys. EUR).
  2. Linia Z przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych prowadzących (lub zamierzających prowadzić) działalność rolniczą. Pomoc ARiMR stosowana jest jako spłata części odsetek za kredytobiorcę i przyznawana jest w formule de minimis.

W ramach obu w/w linii można nabyć użytki rolne. Trzeba jednak pamiętać, że po realizacji inwestycji gospodarstwo nie może być większe niż 300 ha. Co więcej kwota kredytu nie może przekroczyć wartości nabywanych gruntów liczonych jako iloczyn średniej ceny wg przez liczbę nabywanych hektarów.

Oprocentowanie kredytu z linii Z jest zmienne i nie może wynosić więcej, niż stopa referencyjna WIBOR 3M + 2,48 punktu procentowego.

Oprocentowanie należne bankowi spłacają : Kredytobiorca 0,67 oprocentowania kredytu (nie mniej niż 3%) oraz ARIMR w pozostałej kwocie.  Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy stopy referencyjne są na tyle niskie, że całkowite oprocentowanie jest niższe niż 3% i wówczas to Kredytobiorca spłaca całość.

W I kwartale przyszłego roku oprocentowanie dla Kredytobiorcy będzie wynosiło: 3,0418%

Oprocentowanie kredytu z linii MRcsk jest ustalane przez bank na zasadach komercyjnych.

W obu w/w liniach bank może pobrać nie więcej niż 2% kwoty kredytu tytułem prowizji i opłat związanych z kredytem w całym okresie kredytowania.

Kredyty preferencyjne mogą być udzielane dopiero po przyznaniu przez Agencję limitów akcji kredytowej i dopłat. Następuje to zwykle kilka dni po zatwierdzeniu budżetu. Dlatego należy założyć, że pierwsze umowy kredytowe będzie można podpisywać w połowie lutego przyszłego roku .

 

Co czeka nas w przyszłości ?

Na kwestię udzielania kredytów dla rolników będzie miała wpływ Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r., wprowadzająca ograniczenia w egzekucji sądowej.

Banki kredytujące sektor rolny zwróciły się do Komisji Nadzoru Finansowego z pytaniem o wytyczne, jakimi mają się kierować, aby udzielać kredytów zabezpieczonych we właściwy i bezpieczny sposób.

Dodatkowo, trwają analizy wpływu tej ustawy na pomoc publiczną udzielaną przez BGK, czyli gwarancje FGR.

 

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal