Rada Społeczna działająca przy dyrektorze KOWR we Wrocławiu

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR w Oddziałach Terenowych zostały powołane do życia Rady Społeczne. W skład Rady Społecznej działającej w OT we Wrocławiu wchodzi 14 przedstawicieli organizacji rolniczych i związków zawodowych, w tym dwóch przedstawicieli Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Skład Rady Społecznej przedstawia się następująco:

 1. Pan Marcin Bustowski – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”
 2. Pani Jadwiga Cimerowska – przedstawicielka Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”
 3. Pan Ryszard Borys – przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rolniczej
 4. Pan Grzegorz Kołacz – przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA”
 5. Pan Józef Teneta – przedstawiciel Rady Wojewódzkiej Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu
 6. Pan Janusz Tupieka – Polskie Towarzystwo Rolnicze
 7. Pan Tadeusz Włodkowski – Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”
 8. Pan Łukasz Byczko – Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników,

Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej

 1. Pan Romuald Jankowski – Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 2. Pani Magdalena Tylak – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych
 3. Pan Ludwik Kucharek – NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 4. Pan Henryk Kowalik – Dolnośląska Izba Rolnicza
 5. Pan Michał Grzegorczyn – Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych, Przewodniczący Rady Społecznej
 6. Pan Marian WojciówKrajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych (na czas braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej p. M. Grzegorczyna)

 

Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

 • opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej: Zasobu WRSP);
 • zgłaszanie do Dyrektora wniosków dotyczących sposobu zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu WRSP.

Wnioski i opinie wymagają formy pisemnej.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 28 marca 2018r. Wybrano Przewodniczącego Rady Społecznej. Został nim Pan Michał Grzegorczyn z Krajowego Związku Plantatorów Buraków Cukrowych.

Jednym z pierwszych punktów posiedzenia Rady była dyskusja dotycząca wyboru kryterium nr 6 stosowanego przy ocenie ofert składanych przez rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów ZWRSP. Rada Społeczna podjęła decyzję, aby pozostawić kryterium 6 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy, w której położona jest nieruchomość przeznaczona do przetargu – liczba punktów 10;

W zakresie tego kryterium punkty są przyznawane na zasadzie „spełnia wymóg” – otrzymuje max. liczbę punktów, „nie spełnia wymogu” – otrzymuje zero (0) pkt”.

Następnie członkom Rady Społecznej zostały przedstawione do zaopiniowania nieruchomości rolne niezabudowane o powierzchni większej niż 24,69 ha z przeznaczeniem do dzierżawy oraz nieruchomości niezabudowane o powierzchni równej i większej od 2,0000 ha z przeznaczeniem do sprzedaży przygotowane przez OT we Wrocławiu.

 

Na pierwszym posiedzeniu przedstawiciele DIR (Ryszard Borys i Henryk Kowalik)  zgłosili 16 wniosków dotyczących zasad pracy Rady Społecznej oraz zasad gospodarowania mieniem przez Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu. Zgłoszone wnioski dotyczyły m.in. :

 1. Zawiadamiania członków Rady o terminie posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem;
 2. Przesyłania członkom Radyobszernych i kompletnych materiałów do opiniowania wraz z zawiadomieniem o planowanym posiedzeniu nie później niż w terminie 14 dni przed posiedzeniem. Dolnośląska Izba Rolnicza, jako jedyny ustawowy reprezentant rolników posiada swoje struktury terenowe, w skład których wchodzi 1-2 delegatów z każdej gminy. Jest to nieocenione narzędzie w procesie opiniowania spraw dotyczących rolnictwa, a w tym przypadku spraw związanych z rozdysponowaniem gruntów Zasobu. Procedura wydawania przez samorząd rolniczy jakichkolwiek opinii polega na każdorazowym kierowaniu zapytania do właściwych terenowo rad powiatowych. Po otrzymaniu stanowiska Delegatów i Rad Powiatowych, Zarząd DIR podejmuje decyzję dotyczącą danej sprawy. Takie postępowanie dotyczy również spraw związanych z nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zdaniem dolnośląskiego samorządu rolniczego przyjęcie wniosku o konieczności przesyłania zawiadomienia o terminie posiedzenia, wraz dokumentacją niezbędną do opiniowania nie później niż w terminie 14 dni przed posiedzeniem pozwoli na zachowanie transparentności w podejmowaniu decyzji przez KOWR i pozwoli uniknąć  w przyszłości zarówno KOWR, jak i organizacjom zasiadającym w RS zarzutu ze strony rolników o nieczytelne działania i możliwość manipulacji.
 3. Dopuszczenia możliwości rejestracji dźwięku, również przez członków rady w celu sporządzenia przez nich notatek służbowych. Przyjęcie wyżej wymienionych zapisów będzie kolejnym działaniem, które przyczyni się do jasnych i przejrzystych działań RS. Zapis przebiegu spotkania powinien być dokonywany przez KOWR i członków RS, którzy będąc reprezentantami swoich organizacji, mają obowiązek sprawozdawczości wobec nich. Takie postępowanie zapewni transparentność przedstawiciela DIR wobec Zarządu, a Zarządu wobec członków Izby – 100% rolników województwa dolnośląskiego.
 4. Przedstawiania członkom Rady przez Dyrektora OT KOWR pisemnej informacji wraz z uzasadnieniem w przypadku podjęcia przez niego odmiennej decyzji niż rekomendacja Rady Społecznej w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 5. Preferencji dla przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę, które stanowią realną szansę dla rolników na powiększenie swoich gospodarstw.
 6. Stosowaniaprzez Dyrektora OT KOWR zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa zwolnienia z czynszu dzierżawnegow przypadku stwierdzenia przez pracowników KOWR, że grunt przeznaczony do dzierżawy jest odłogowany. Zgodnie z 40 ust 2 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa KOWR może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych na warunkach określonych w umowie:

1)    w okresie pierwszych 3 lat dzierżawy użytków rolnych odłogowanych co najmniej przez okres 1 roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy;

2)    na okres nie dłuższy niż 5 lat, w przypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Przepis ten jest jednym z narzędzi prawnych służących wsparciu gospodarstw rolnych w sytuacji, gdy zachodzą ku temu uzasadnione okoliczności w związku ze stwierdzonym odłogowaniem gruntów

 1. Stosowania przez Dyrektora OT KOWR nienaliczania czynszu dzierżawnego za obiekty w złym stanie technicznym, których remont jest nieuzasadniony ekonomicznie, a dzierżawca nie będzie mógł czerpać z nich żadnych pożytków.
 2. Przyspieszenia rozdysponowania przez OT KOWR sprzedaży działek rolnych o powierzchni do 1 ha, poprzez ich wycenę wg stawek szacunkowych gruntów (bez udziału rzeczoznawcy), co istotnie przyczyni się do zmniejszenia Zasobu OT z tzw. „śmieciówek” – małych, niezbywalnych, zachwaszczonych od lat działek, często nie posiadających dojazdu. Zgodnie z art. 30 ust 2, ust 5 pkt 1  ustawy z dnia 19.10.1991 roku cenę nieruchomości rolnej niezabudowanej, o powierzchni nie przekraczającej 1 ha można ustalić w wysokości nie niższej niż suma wartości gruntu określonej z uwzględnieniem stawek szacunkowych jednego hektara oraz ceny 100 kg żyta, ustalonej stosownie do przepisów o podatku rolnym, i wartości części składowych tego gruntu, określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
 3. Realizacji sprzedaży i dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania warunków nieruchomości przyległej. Zgodnie z art. 29 ust 1h oraz art. 38 ust 2 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa nieruchomość Zasobu lub jej część może być sprzedana/wydzierżawiona bez przetargu, jeżeli może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby chcącej nabyć/wydzierżawić tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być zagospodarowana samodzielnie;
 4. Zwrotu przez OT KOWR we Wrocławiu kosztów przejazdu osobom reprezentującym organizacje rolnicze tzw. czynnik społeczny w pracach komisji przetargowych. Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te od dłuższego czasu postulują, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel w pismach 9.05.2017r. i 29.06.2017r zawarł jednoznaczne stanowisko, że gdy ANR  uzna za zasadne, aby w skład komisji przetargowych weszli również przedstawiciele czynnika społecznego, powinna im zwrócić również koszty podróży. W dniu 06.12.2017r. Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformowała DIR, że jego stanowisko w tej sprawie wyrażone w piśmie z dnia 9.05.2017r i 29.06.2017r. nie uległo zmianie. Jednocześnie przekazał wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej do Pana Witolda Strobla Dyrektora Generalnego KOWR do rozpatrzenia. Dyrektor Generalny KOWR w swoich odpowiedziach do DIR z dnia 12.01.2018r. KOWR nr: CEN.DGZ.WTZNZ.4201.28.2018.KB.2 i nr: CEN.DGZ.WTZNZ.4201.28.2018.KB.3 stwierdził, że podobnie jak Minister Rolnictwa popiera ten wniosek i uznaje go za zasadny.
  W związku z powyższym przedstawiciele DIR zawnioskowali o zwrot kosztów przejazdu osobom reprezentującym organizacje rolnicze tzw. czynnik społeczny na posiedzenie komisji przetargowej na zasadach określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 

Posiedzenia Rady przygotowuje i zwołuje Dyrektor Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek więcej niż połowy liczby członków wchodzących w skład Rady. Posiedzenia Rady zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.Dotychczas odbyły się posiedzenia Rady Społecznej w następujących terminach:

 1. 28 marca 2018r.
 2. 24 maja 2018r. – 08 czerwca 2018r.
 3. 18 października 2018r.
 4. 4 grudnia 2018r.
 5. 5 marca 2019r.

 

Przed każdym posiedzeniem Rady Społecznej Biuro Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, m.in. za pośrednictwem Delegatów i pracowników Biur Terenowych zbierazagadnienia, tematy  i pytania nurtujące rolników, dotyczące gospodarowania nieruchomościami przez KOWR, tak  aby przedstawiciele DIR mogli zgłosić je Dyrektorowi OT na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej. W miarę możliwości prosimy, aby w zgłaszanych sprawach podawać wszystkie dostępne informacje np. o nieruchomości, użytkowniku, dzierżawcy, przetargu itp. Pozwoli to uniknąć sytuacji której kierownictwo KOWR nie odniesie  się do części pytań zgłoszonych przez rolników argumentując to tym, że są one zbyt ogólne  oraz że KOWR może się odnieść, ale tylko w sytuacji jeżeli zostaną Krajowemu Ośrodkowi podane konkretne przypadki

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,1963 -0,24% [17:39]
 EUR / JPY 120,7460 -0,18% [17:39]
 EUR / PLN 4,4624 -0,07% [17:39]
 USD / JPY 106,7470 -0,44% [17:39]
 USD / PLN 3,9442 -0,32% [17:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Olaf, Witalis