Minister Rolnictwa Interweniuje W/S Paraliżu KOWR we Wrocławiu W Zakresie Wydawania Decyzji O Zgodzie Na Nabycie Nieruchomości

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 17.11.2017r. zwrócił się do Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję i podjęcie działań, które usprawnią funkcjonowanie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Wskazaliśmy w piśmie, że do Dolnośląskiej Izby Rolniczej zgłasza się bardzo dużo osób, które skarżą się na działania Oddziału we Wrocławiu w zakresie wydawania decyzji dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy ilość osób zgłaszających się do naszej Izby, które skarżą się na działania Oddziału KOWR we Wrocławiu bardzo gwałtownie wzrosła, dlatego Zarząd podjął decyzję o skierowaniu do Ministra Rolnictwa pisma w tej sprawie. Wobec zarzutów, jakie zgłaszają skarżący nie można pozostać obojętnym, bo to m.in. przez pryzmat takich zastrzeżeń jest kształtowany obraz Krajowego Ośrodka, polityki rolnej państwa oraz samej osoby Ministra Rolnictwa. Z wieloma postulatami i zastrzeżeniami jakie zgłaszają do naszej Izby osoby skarżące się na działalność Oddziału we Wrocławiu Zarząd DIR nie może się nie zgodzić.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 17.11.2017r. zwrócił się do Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję i podjęcie działań, które usprawnią funkcjonowanie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Wskazaliśmy w piśmie, że do Dolnośląskiej Izby Rolniczej zgłasza się bardzo dużo osób, które skarżą się na działania Oddziału we Wrocławiu w zakresie wydawania decyzji dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy ilość osób zgłaszających się do naszej Izby, które skarżą się na działania Oddziału KOWR we Wrocławiu bardzo gwałtownie wzrosła, dlatego Zarząd podjął decyzję o skierowaniu do Ministra Rolnictwa pisma w tej sprawie. Wobec zarzutów, jakie zgłaszają skarżący nie można pozostać obojętnym, bo to m.in. przez pryzmat takich zastrzeżeń jest kształtowany obraz Krajowego Ośrodka, polityki rolnej państwa oraz samej osoby Ministra Rolnictwa. Z wieloma postulatami i zastrzeżeniami jakie zgłaszają do naszej Izby osoby skarżące się na działalność Oddziału we Wrocławiu Zarząd DIR nie może się nie zgodzić.

Podstawowy zarzut stawiany pod adresem KOWR we Wrocławiu to przewlekłość w wydawaniu decyzji. Wnioski o wydanie zgody są rozpatrywane w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Dyrektor Oddziału Terenowego w przypadku spełnienia przesłanek z art. 35 § 2 KPA powinien rozpatrzyć sprawę i wydać decyzję niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Procedurę wszczęcia postępowania rozpoczyna wpłynięcie wniosku do KOWR o wydanie decyzji.

Tymczasem jak wskazują skarżący od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji mija kilka miesięcy. Zarząd DIR postawił pytanie, czy rzeczywiście wszystkie sprawy prowadzone w Oddziale we Wrocławiu wymagają wyjaśnień lub są szczególnie skomplikowane. Jak wskazał DIR szczególnie oburzający dla tych osób jest fakt, że wyznacza im się 7 dniowy termin na uzupełnienie czy wyjaśnienie, podczas gdy KOWR we Wrocławiu zajmuje się wnioskami nie trzymając się norm czasowych.

Nader częstym zarzutem kierowanym wobec Oddziału Krajowego Ośrodka we Wrocławiu to brak rzetelnej informacji i niemożność kontaktu czy to osobistego, ale również telefonicznego. Wiele osób chcących wystąpić o zgodę na nabycie podejmuje próby uzyskania informacji, jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem, czy posiadane przez nich dokumenty są kompletne. Nawet, kiedy zgłaszają się osobiście do Oddziału i uda im się porozmawiać z pracownikami, nie mogą takich informacji uzyskać, bo urzędnicy twierdzą, że nie mogą weryfikować wniosku przed jego złożeniem. Uzyskanie informacji telefonicznej jest praktycznie niemożliwe. Nawet pomimo wielokrotnych, kilkudniowych prób dodzwonienia się pod wskazane numery telefonów jest to trudne, ponieważ pracownicy merytoryczni nie odbierają telefonów. Również uzyskanie informacji od kierownictwa Oddziału jest praktycznie niemożliwe, ponieważ odsyłają oni osoby zainteresowane do pracowników merytorycznych. Skutek takich działań Oddziału jest taki, że osoby chcące uzyskać informacje czują się rozgoryczone i lekceważone. Dla wielu osób, które przecież nie mają wykształcenia prawniczego, pisma do nich kierowane są niezrozumiałe i skomplikowane. W naszej opinii, znacznie skróciłby się czas rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na nabycie, gdyby osoby zainteresowane miały nieograniczoną możliwość uzyskania informacji. Również nakład pracy pracowników KOWR byłby wówczas bardziej efektywny. Niezrozumiała dla naszej Izby jest polityka kierownictwa Oddziału KOWR we Wrocławiu, które akceptuje przeciąganie spraw, poprzez tworzenie dziesiątek pism i wezwań do wyjaśnień, zamiast nakierunkować działania na rzetelne i obszerne informowanie zainteresowanych. Jak wskazał Ministrowi Zarząd takie postępowanie, do absurdu sformalizowane powoduje coraz większe niezadowolenie i rozgoryczenie osób chcących nabyć, za zgodą KOWR, nieruchomości rolne. Osoby zwracające się do OT we Wrocławiu takie działanie postrzegają, jako opieszałość, złośliwość, celowe przeciąganie spraw i oderwanie urzędu od realiów. Zarząd wskazał w swoim piśmie, że nie można przyjąć wyjaśnienia OT we Wrocławiu, że decyzjami o wyrażenie zgody na nabycie zajmują się tylko 4 osoby, a ilość wniosków jest bardzo duża. To od umiejętności zarządzania dostępnymi zasobami ludzkimi zależy sprawność funkcjonowania danej jednostki.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zgadza się z postulatem skarżących i zawnioskował do Ministra Rolnictwa, by nie było konieczności wielokrotnego składania tych samych dokumentów, w przypadku: jeżeli dana osoba wcześniej występowała z wnioskiem o zgodę lub złożyła kilka wniosków o wyrażenie zgody. Wnioskujemy o dopuszczenie w tych przypadkach możliwości składania oświadczeń,że dane/stan nie uległ zmianie, z jednoczesnym wskazaniem, przy jakiej sprawie zostały złożone oryginały dokumentów.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił uwagę Pana Krzysztofa Jurgiela na paraliż, jaki panuje w Oddziale Terenowym KOWR we Wrocławiu w zakresie wydawania decyzji dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W początkowym okresie można było to usprawiedliwiać faktem, że przepisy, które wprowadziły kontrole nad obrotem ziemią były nowe i potrzeba było czasu, aby się z nimi zapoznać. Obecnie jednak, zważywszy na opinie jakie do nas docierają i ich skalę, zwróciliśmy się do Ministra rolnictwa o podjęcie przez niego działań, które przywrócą sprawne funkcjonowanie Oddziału KOWR we Wrocławiu w tym zakresie.

Z uzyskanych przez naszą Izbę informacji wynika, że w innych oddziałach KOWR, np. w Gorzowie Wielkopolskim czy w Opolu, decyzje dotyczące nabycia nieruchomości rolnych są wydawane w sposób sprawny, a osoby zainteresowane nie mają problemów z uzyskaniem pełnej informacji w tym zakresie. Wskazaliśmy, że być może to tylko czynnik ludzki w OT we Wrocławiu powoduje paraliż, niezadowolenie i wpływa na negatywne postrzeganie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a nie skomplikowane przepisy.

W dniu 06.12.2017r. Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaniepokojony sytuacją w OT we Wrocławiu, polecił Dyrektorowi Generalnemu KOWR Panu Witoldowi Stroblowi podjęcie działań, które usprawnią funkcjonowanie Oddziału.

Jak poinformował naszą Izbę w dniu 06.12.2017r. Dyrektor Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR w Warszawie Pan Waldemar Micek, zostały podjęte działania wyjaśniające zaistniała sytuację w celu usprawnienia obszarów występowania ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oddziału we Wrocławiu. Jak wyjaśnił Dyrektor W. Micek identyfikacja powyższego umożliwi wyeliminowanie nieprawidłowości i usprawnienie pracy Oddziału we Wrocławiu, poprzez wprowadzenie rozwiązań, które m.in. poprawią jego działanie, a także zapewnią właściwy kontakt z beneficjentem.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej liczy na kompleksowe zbadanie procedur w OT we Wrocławiu w zakresie wydawania decyzji dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i na wdrożenie takich rozwiązań, które zdecydowanie poprawią funkcjonowanie Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu.

PISMA

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin