Dolnośląska Izba Rolnicza uczestniczyła w uroczystych obchodach Jubileuszu 76-lecia powstania OSP Granowice

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzuW dniu 28 maja 2022r. w miejscowości Granowice, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 76-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Granowice. W uroczystości udział wzięli m.in. Wicestarosta Jawora Stanisław Laskowski, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka, Wójt Gminy Mściwojów Mariusz Foryś, Zastępca Komendanta Głównego PSP Nadbrygadier Adam Konieczny, Starszy Brygadier PSP w Legnicy Wojciech Huk, Przewodniczący Rady Powiatowej w Jaworze Roman Sadowski, Prezesi okolicznych OSP oraz wielu zaproszonych gości.
Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Waldemar Jankowski, który złożył wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przez cały okres aktywności w OSP często narażali własne życie i zdrowie podczas nierównej walki z żywiołem troszcząc się o bezpieczeństwo tutejszej społeczności. Życząc wspaniałych osiągnięć oraz wytrwałości w realizacji wszelkich zamierzeń przekazał tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej zestaw ratowniczy z osprzętem, który było można zakupić dzięki współpracy Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w ramach ZWIĄZKU WZAJEMNOŚCI CZŁONKOWSKIEJ „Wieś Dolnośląska”.
Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski oraz Pan Zenon Grakowicz, wieloletni Kierownik BT DIR w Legnicy, w dowód uznania za wieloletnią współpracę zostali odznaczeni okolicznościowymi medalami.
Podczas uroczystości otworzono Izbę Pamięci Pożarniczo – Sportowej, która powstała z inicjatywy Jana Grygorcewicza – Wiceprezesa OSP Granowice, działacza klubu sportowego Rodło, delegata do RP DIR Powiatu Jaworskiego. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać zgromadzone przez kilkadziesiąt lat pamiątki związane z historią pożarnictwa oraz piłki nożnej. Uroczystość uświetniły występy orkiestry strażackiej oraz tutejszego zespołu ludowego.
Spotkanie pokazało, jak ogromna jest potrzeba spotkań ludzi, którzy przez okres pandemii byli pozbawieni takiej możliwości. Dodatkowo powód spotkania, jakim było uczczenie 76 lat aktywnych działań, skupił liczne grono osób zaangażowanych w działania OSP na przestrzeni tych lat.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Obrady IX Walnego Zgromadzenia oraz przyjęte Stanowisko

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stojąDnia 27 maja 2022r. w trybie zdalnym odbyło się Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Ryszard Borys. Funkcję sekretarza obrad sprawował Pana Dariusz Madejski.
Delegaci Walnego Zgromadzenia minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w maju Pana Roberta Świdra, Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Powiatu Lubańskiego.
Poza kwestiami organizacyjnymi omówiono kluczowe zagadnienia związane z bieżącą sytuacją w rolnictwie. Zwrócono uwagę na potrzebę powoływania komisji szacujących starty spowodowane suszą oraz konieczność zmiany systemu monitorowania i stwierdzania tego zjawiska, gdyż wciąż nie daje on rzeczywistego obrazu i rozmiaru start. Ponadto wskazano problem szkód w pogłowiu zwierząt gospodarskich powodowanych przez wilki oraz zawnioskowano o zwrócenie się z wnioskiem do MRiRW w zakresie sposobu i zasadności przyjętych zasad przyznawania dopłat do ugorów.
❗️❗️️Przyjęto Stanowisko IX Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej VI kadencji z dnia 27 maja 2022roku❗️❗️
Samorząd rolniczy utworzono by działał na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i by reprezentował interesy zrzeszonych w nim podmiotów wymienionych w Rozdziale 1 , Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. 2022, poz. 183). Rolnictwo jest strategicznym działem gospodarki państwowej. Na tle Unii Europejskiej udział rolnictwa w tworzeniu PKB jest u nas wciąż relatywnie wysoki i wynosi 3 proc., a w zatrudnieniu w sektorze rolno-spożywczym stanowi około 10 procent. Właściwe gospodarowanie, to nie tylko kwestia PKB, ale również zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, i co bardzo istotne, dbanie o dalsze funkcjonowanie „warsztatu pracy” rolników. Procesy globalizacji, przy dużej regionalizacji branży nawet w obrębie jednego gospodarstwa, coraz większy zakres wymaganej dokumentacji sporządzanej przez rolników przy nie adekwatnie szybko rosnącym wsparciu w tym zakresie, wciąż śrubowane normy produkcji przy postępującej redukcji dostępnych środków do produkcji oraz zaburzenie dochodowości produkcji będące konsekwencją ww. oraz braku możliwości planowania i przewidywania powodują, że rolnictwo stało się ryzykownym zajęciem. Zajęciem realizowanym przeważnie „pod chmurką”, która daje coraz mniej deszczu lub leje się z niej deszcz nawalny, do tego często z gradem…
Dolnośląska Izba Rolnicza od początku funkcjonowania samorządu rolniczego kieruje do przedstawicieli władz oraz szefów jednostek działających w obszarze rolnictwa wnioski mające na celu zwrócenie uwagi na kluczowe dla rolnictwa, nie tylko w naszym województwie, zagadnienia. Wskazujemy potrzebę zmian projektowanych bądź już funkcjonujących zasad, zgłaszamy propozycje rozwiązań jak również zwracamy uwagę na potrzebę wdrożenia konkretnych narzędzi. Nasze wnioski są wynikiem stałego kontaktu i bieżącej współpracy ze środowiskiem w którym codziennie funkcjonujemy. Mają one na celu zniesienie przeszkód, na które rolnicy napotykają w realizowanych pracach, bądź mają pozwolić na wdrożenie rozwiązań ułatwiających prowadzenie i podejmowanie przez osoby decyzyjne działań. Mają one więc konkretny cel i wiążą się z wymiernymi skutkami dla beneficjentów tych działań. Wiele wniosków przekłada się na zniesienie ograniczeń na które napotykają ww. instytucje, bądź przyczyniają się do usprawnienia prowadzonych przez nie działań.
Z ogromnym rozczarowaniem przyjmujemy zbyt częsty brak właściwej reakcji na zgłaszane przez samorząd rolniczy wnioski. Udzielanie nam odpowiedzi, w których czytamy wywód jak prawo bądź inne wytyczne regulują dane kwestie bądź całkowicie pozostawianie pism bez odpowiedzi nie powinno mieć miejsca. Z zaskoczeniem i wręcz niedowierzaniem przyjmujemy sytuacje, gdy okazuje się podczas spotkań, że przedstawiciele władz nie mają wiedzy o zagadnieniach czy wnioskach kierowanych w pismach z Izb. Znamy przepisy i wytyczne, znamy sytuację gospodarki. Nie po to składamy wnioski by dostać pismo z cytowanymi zapisami ww. aktów lecz po to by je właśnie zmienić. Dodatkowo może należy zweryfikować system obiegu informacji w instytucjach, tak by osoby decyzyjne miały przekazywaną rzetelną, pełną informację kierowaną do nich.
Stoimy na stanowisku, iż osiągnęliśmy punkt krytyczny, wymagający zdecydowanego, konkretnego i rzetelnego podejścia osób decyzyjnych do problemów z którymi się zmagamy. Oczekujemy szybkiego podjęcia skutecznych działań czy rozwiązań w ramach partnerskiej współpracy i dialogu z samorządem rolników. Poniżej wskazujemy priorytetowe wg nas obszary, w których od lat działano ze zbyt małą skutecznością:
1. Przyjęcie definicji aktywnego rolnika uwzględniającej propozycję samorządu rolniczego;
2. Przyjęcie zasady równego traktowania gospodarstw rodzinnych bez wprowadzania niezgodnych z definicją „sztucznych” podziałów.
3. Prowadzenie właściwej regulacji cen na rynkach rolnych – interwencja w zakresie cen środków do produkcji rolnej. Bulwersujące dla nas są informacje czytane w prasie, np. „Grupa Azoty zwiększyła zysk dziesięciokrotnie (…). W Segmencie Agro odnotowano wzrost cen (…) surowców do produkcji (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego). Konsekwencją tych zmian był wzrost cen produktów nawozowych- podała spółka.”. Niedopuszczalne jest bogacenie się spółek Skarbu Państwa na rolnikach. Ta „ścieżka” powinna być wykorzystana przez rząd do wsparcia produkcji w kraju tańszej żywności.
4. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi
• przyspieszenie rozdysponowania gruntów od lat pozostających w Zasobie. KOWR tłumaczy się nawałem pracy i brakiem wystarczających zasobów kadrowych. A przecież wystarczy szybko, maksymalnie uproszczoną ścieżką wyzbyć się trwale małych nieruchomości, i zacząć zajmować się sprawnie gruntami rzeczywiście istotnymi z rolniczego punktu widzenia.
• rozdysponowanie najlepiej poprzez sprzedaż małych nieruchomości do 2 ha wg. uproszczonych procedur, po stawkach określonych np. ceną żyta. W ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP wskazana jest w art. 30 ust 2 taka możliwość, jednak z powodu braku rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie jest to przepis w zasadzie martwy, z którego KOWR nie korzysta.
• samorząd rolniczy musi mieć realny wpływ na rozdysponowywanie gruntów będących w Zasobie SP, opinia nie jest wiążąca i sprawia, że grunty często trafiają w ręce osób, które z rolnictwem nie mają nic wspólnego. Powinniśmy wiedzieć w czyje ręce ma trafić ziemia by była ona źródłem produkcji żywności a nie źródłem dochodu dla spekulantów.
5. Szkody w gospodarstwach wyrządzone przez zwierzęta (nie tylko łowne) oraz niekorzystne warunki pogodowe
• ułatwienie i przyspieszenie procedury szacowania strat, a nie jak obecnie jej wydłużanie. Rozszerzenie wykazu zwierząt wyrządzających szkody o muflony, żurawie, dzikie gęsi, łabędzie, gołębie grzywacze i kruki,
• należy określić maksymalną liczbę wilków, której obecność w środowisku nie będzie stanowić zagrożenia dla gospodarki rolnej człowieka w tym gospodarki łowieckiej,
• niezbędne jest wystąpienie do Ministra Środowiska o zmianę statusu ochrony wilka, z ochrony ścisłej na ochronę częściową . Liczebność wilków w Polsce pokazuje, że nie są one zagrożone wyginięciem, w wielu regionach stanowią już zagrożenie dla populacji zwierząt gospodarskich.
• należy wyznaczyć obszary, na których osiedlanie się wilków będzie niepożądane,
• wyłączenie wilków z ochrony całkowitej i objęcie ochroną częściową, wraz z prowadzeniem inwentaryzacji zwierząt i ewentualnej regulacji pogłowia,
• zmiana procedury stwierdzania i szacowania strat wywołanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Wciąż nie dopuszcza się stwierdzenia np. suszy w przypadku jej rzeczywistego występowania, gdyż nie ma jej uwidocznionej w systemie monitorowania. Należy już powoływać komisje szacujące straty oraz dopracować system monitorowania suszy.
6. Dramatyczna sytuacja pokazuje na potrzebę pilnego zajęcia się tematem racjonalnego gospodarowania wodą i zwiększenia środków finansowych na ten cel przy jednoczesnym uproszczeniu procedur przy ich pozyskiwaniu.
7. Obecna sytuacja energetyczna wymaga intensywnych prac nad rozwojem biogazowni.
8. Mając na uwadze wypowiedź Pana Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa Komisji Europejskiej, wygłoszoną podczas Kongresu Izb Rolniczych w maju br., żądamy wstrzymania wdrożenia Wspólnej Polityki Rolnej i Zielonego Ładu w rolnictwie do czasu ustabilizowania sytuacji gospodarczej w kraju. Nie zgadzamy się z ww. wypowiedzią i jesteśmy zdania, że rolnictwo nie udźwignie zmian wprowadzanych w ramach ww. programów przyjętych w obecnym brzmieniu zapisów.
Pozostajemy do dyspozycji w kwestii szczegółowych ustaleń i dyskusji.
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i garnitur
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, broda i tekst „00:19:02 ব) 00:39:50 00:39:50 09:4 30.05.2022”
Może być zdjęciem przedstawiającym ‎13 osób i ‎tekst „‎DIR 508 87 735 ŻWITEK WITEKAGATA DIR 508 087 735 Borys Ryszard Prezes Zarządu DIR Osip Franciszek Kanas Zdzisław Środa Mieczysław Brambor Maciej Laszczowski an Szydełko Witold rÄczek Ryszard Marczyck Wojtek ChomińskiKamil Kamil Kaszkur Mirosław Bozena Konczak Maka w esław Bozena Konczak .-..နי Jankowski Wald emar Bartosz asica Lesicki Franciszek TIi Mochol Michał TruśJerzy Truś Jerzy‎”‎‎
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, okulary i tekst „esickiFranciszek”
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i tekst „1 3 SLASK DOLNY NY DOL Borys Ryszard Zarządu DIR”

Konferencja pt. „Wzrost populacji wilków na południu Dolnego Śląska, zagrożenia dla rolnictwa i środowiska przyrodniczego”

Dnia 25 maja 2022 r. w Centrum Nauki i Sztuki ,, Stara Kopalnia,, w Wałbrzychu odbyła się konferencja pt. „Wzrost populacji wilków na południu Dolnego Śląska, zagrożenia dla rolnictwa i środowiska przyrodniczego”. Organizatorem spotkania była Rada Powiatową DIR w Wałbrzychu, Zarząd okręgowy PZŁ w Wałbrzychu, a współorganizatorami  Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Rad Powiatowych DIR powiatów kłodzkiego, świdnickiego, kamiennogórskiego i karkonoskiego. Konferencję prowadził Pan Paweł Mazur przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Wałbrzychu i członek Zarządu DIR.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością goście z Czech: Pan Starosta Gminy Vernerowice inż. Tomas Havrlant oraz wicedyrektor Związku hodowców owiec i kóz na terenie Czech Roman Cieślar , obecna na spotkaniu była również Dyrektor biura OAK w Trutnowie Pani inż. Marcela Jezberowa.

W spotkaniu aktywnie uczestniczył Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Prezes Ryszard Borys, Wiceprezes Waldemar Jankowski, Członkowie Zarządu: Mirosław Kaszkur, Dariusz Madejski.

Ponadto w Konferencji wzięli udział członkowie Zarządu PZŁ w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, przedstawiciele Naczelnej Rady Łowieckiej Panowie Jerzy Ignaszak oraz Stanisław Gmyrek, przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, rolnicy, przedstawiciele samorządów i organizacji ekologicznych.

Spotkanie otworzył Prezes DIR Ryszard Borys, głos również zabrał Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha, a debatę rozpoczął pomysłodawca konferencji Wiesław Mąka członek Rady Powiatowej DIR Wałbrzych omawiając zagrożenia dla rolnictwa powodowane przez nadmierny wzrost populacji wilków w podregionie wałbrzyskim.

W dalszej części konferencji zostały przedstawione przez zaproszonych prelegentów następujące zagadnienia:

  • Stan i dynamika populacji wilków w Sudetach Srodkowych po czeskiej stronie. Dotychczasowe doświadczenia i wnioski w walce ze szkodami w rolnictwie na  przykładzie gminy Vernerovice i ziemi Broumovskiej – Ing. Tomas Havrlant Starosta Gminy Vernerovice oraz Ing. Roman Cieślar Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.
  • Pożądana liczba zwierzyny łownej w lasach zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu – Pan Adam Dziubacki RDPL we Wrocławiu.
  • Program ochrony wilka. Liczba wilków na Dolnym Śląsku – Pan Michał Kwiatkowski RDOŚ we Wrocławiu.

W końcowej części konferencji Pan Paweł Mazur zainicjował dyskusję.

W trakcie dyskusji wysunięto następujące wnioski:

  • należy wystąpić do Ministra Środowiska o zmianę statusu ochron wilków, z ochrony ścisłej na ochronę częściową. Pozwoli to na redukcję populacji tych zwierząt.
  • należy określić maksymalną liczbę wilków, których obecność w środowisku nie będzie stanowić zagrożenia dla gospodarki rolnej człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.
  • powinno się wyznaczyć obszary, na których osiedlanie wilków będzie niepożądane.

 

Podsumowanie konkursu KRUS

W dniu 27.05.2022r. na terenie powiatu bolesławieckiego odbyło się podsumowanie etapu regionalnego i wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Laureatami zostało dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. Pan Przewodniczący Powiatu Bolesławieckiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszek Osip wraz z Kierownikiem Placówki Terenowej w Bolesławcu Sebastianem Fijałkowskim podczas uroczystego apelu podziękowali dyrekcji oraz nauczycielom za rozwijanie talentów dzieci.  Zwycięzcy za zajęcie I i III miejsca w etapie regionalnym oraz I w etapie wojewódzkim otrzymali nagrody.

Jubileusz TUW w Warszawie

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys wraz z Wiceprezesem Waldemarem Jankowskim uczestniczyli w Jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie.
Gratulujemy wspaniałego Jubileuszu, życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za owocną współpracę z samorządem rolniczym.
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie stoją

Spotkanie rolników w Bardzie

20 maja w Bardzie Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego zorganizowała spotkanie dla rolników dotyczące rehabilitacji leczniczej po COVID19, wzmacniania odporności a także strategii „Od pola do stołu”.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli Waldemar Jankowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Beata Mucha – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu , Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. TUW, Dorota Zielińska – Kierownik Oddziału TUW w Kłodzku, Celina Chacińska – Doradca Żywienia Optymalnego, Mirosław Prycik – Firma Datii, Piotr Kurpiecki – Właściciel Firmy Jura – Pol , Anna Gołdyn – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ząbkowickiego, Krystyna Grzech – Radna Powiatu Ząbkowickiego, Marek Wereśniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach, Marek Brusiło – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie, Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu  oraz Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie

Po powitaniu Gości przez Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Pana Wiktora Skotnickiego głos zabrał Wiceprezes Zarządu DIR Pan Waldemar Jankowski. Przedstawił rolę i działalność izb rolniczych na przestrzeni 25 lat. Zaznaczył jak ważna jest współpraca z rolnikami a także organizowanie spotkań, z których informacje o tym jakie są szanse i zagrożenia w rolnictwie możemy przekazywać młodszemu pokoleniu. Podkreślił, że jako rolnicy musimy być prawnikami, ekonomistami, mechanikami a także ekspertami ds. sprzedaży i marketingu. Pan Jankowski przekazał również bieżące informacje z działań podejmowanych przez Zarząd DIR w tym ostatnich wystąpień a także wydarzeń, w których udział brały władze Izby.

Pani Beata Mucha Kierownik Placówki Terenowej KRUS na początku omówiła zakres świadczeń. Następie przekazała informację o działalności prewencyjnej KRUS. Kasa prowadzi corocznie turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem KRUS jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym na które kierowani są: rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji, a także dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS. Podstawą skierowania osoby po przebytej chorobie COVID-19 jest:

-wniosek o skierowanie na rehabilitacje leczniczą wystawiony przez lekarza leczącego POZ lub lekarza specjalistę,

-prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub Komisji lekarskiej Kasy.

Do ww. wniosków dołączamy:

-dokumentację medyczną potwierdzającą przebytą chorobę COVID-19 oraz jej następstwa

-kartę informacyjną z leczenia szpitalnego z powodu COVID-19 lub pozytywne wyniki testów diagnostycznych,

– wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i czynnościowych w zależności od danego przypadku.

Przy kierowaniu osób po przebytej chorobie COVID-19 uwzględnia się obowiązujące w KRUS wskazania i przeciwwskazania do kierowania na rehabilitację leczniczą.

Pani Dorota Zielińska – dyrektor Placówki TUW w Kłodzku przedstawiła ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.  Lista agentów specjalizująca się w ubezpieczeniach rolnych dostępna na stronie DIR: https://izbarolnicza.pl/2020/01/23/zwiazek-wzajemnosci-czlonkowskiej/

Pan Franciszek Baranowski – pełnomocnik Zarządu DIR ds. TUW omówił działalność Związku Wzajemności Członkowskiej przy DIR.

Ponadto jako prezes Spółki Lirpol działającej przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej zachęcił do korzystania z Mobilnej Stacji Kontroli Pojazdów.

Dużym zainteresowaniem wśród zebranych cieszyło się wystąpienie Pani Celiny Chacińskiej – doradcy żywieniowego, dietoterpaeutki, autorki książek „Świadome Odżywianie – Świadome Życie” oraz Świadome Odżywianie – Dieta Ketogeniczna.  Przekazała zebranym w jaki sposób dbać o odporność w dobie pandemii – jak ważne jest to co jemy dla naszego organizmu. Dzięki wykładowi Pani Celiny uczestnicy dowiedzieli się na czym polega dieta ketogeniczna i jakie są zalety jej wprowadzania w życie.

Pan Mirosław Prycik – Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji przedstawił temat „Od pola do stołu” omawiając również katalog produktów firmy DATII.

Na zakończenie spotkania ofertę firmy Jura – Pol przedstawił jej właściciel Pan Piotr Kurpiecki. Firma zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą granulowanego wapna nawozowego.

Podczas spotkania został przeprowadzony konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” zorganizowany przez Placówkę Terenowa KRUS w Wałbrzychu.

 

 

Nowe rozwiązania w sprawie szkód łowieckich

W siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 23 maja Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego   – Paweł Lisiak, Prezes KRIR – Wiktor Szmulewicz w obecności Ireneusza Leśnikowskiego z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( Departament Oświaty i Polityki Społecznej)  podpisali porozumienie powołujące Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie skrócona droga dochodzenia do ustalenia, czy w danym stanie faktycznym odszkodowanie jest należne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają możliwość arbitrażu w każdym sporze o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty. Oznacza to, że sprawy o zapłatę odszkodowań łowieckich mogą stanowić przedmiot arbitrażu. Istotą sądownictwa polubownego (arbitrażowego) jest jego maksymalne odformalizowanie, a jednocześnie maksymalna profesjonalizacja orzekania. W efekcie zainteresowane strony poddać zaistniały spór – co do zasadności odszkodowania i jego wysokości – nie zawodowemu sędziemu, który i tak zmuszony jest zasięgnąć opinii biegłego z zakresu szkód łowieckich, ale od razu biegłemu, który wystąpi w sprawie w połączonej roli biegłego, mediatora i sędziego, czyli arbitra. Wyrok sądu polubownego nie podlega zaskarżeniu do drugiej instancji. Tym samym zostaje wyłączona procedura odwoławcza i związany z tym czas rozpatrzenia apelacji. Z drugiej strony wyrok sądu polubownego jest tytułem egzekucyjnym, a jedynym warunkiem prawnym, aby sąd polubowny mógł orzekać w danej sprawie, jest zgoda stron sporu na poddanie się arbitrażowi. W przypadku szkód łowieckich zgodę tę wyrażaliby poszkodowany rolnik i zobowiązane do zapłaty odszkodowania koło łowieckie. Tu właśnie swoją rolę do odegrania mają dwie organizacje współtworzące Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich, czyli Krajowa Rada Izb Rolniczych i PZŁ.

Połączony autorytet KRIR i Zrzeszenia gwarantuje rolnikom i myśliwym, że spor przez Sądem Arbitrażowym zostanie rozpatrzony szybko i profesjonalnie. Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich będzie działał na podstawie regulaminu wypracowanego przez KRIR i PZŁ. Obie organizacje będą sprawować wspólnie nadzór nad Sądem poprzez Radę Sądu Arbitrażowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem arbitrami w sądzie będą mogły być osoby mające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Na listę arbitrów będą mogli wpisywać się m.in. biegli sądowi, rzeczoznawcy szacujący na bieżąco szkody i prawnicy wyspecjalizowani w sprawach z zakresu szkód łowieckich.

Ponadto, powołanie Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich przyczyni się nie tylko do przyspieszenia rozpatrywania spraw, ale będzie także tańsze. Uczestnicy arbitrażu nie poniosą wysokich kosztów sądowych (5% wartości przedmiotu sporu za daną instancję), gdyż opłaty w sądzie polubownym będą znacząco niższe. Wyeliminowane zostaną też w całości koszty opinii biegłych sądowych (średnio 2 tys. zł za pojedynczą opinię), gdyż biegłymi będą sami arbitrzy. Strony nie będą też musiały wynajmować pełnomocników procesowych i ponosić kosztów ich wynagrodzenia; udział pełnomocników będzie jednak dopuszczalny. Wyrok arbitrów będzie podlegał wykonaniu w trybie egzekucji komorniczej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, co jest procedurą szybką, tanią i stosunkowo nieskomplikowaną.

 

Źródło: https://www.pzlow.pl/nowe-rozwiazania-w-sprawie-szkod-lowieckich/

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oławie

W dniu 9 maja 2022 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Oławie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego.
Posiedzenie poświęcone było omówieniu aktualnych przepisów związanych z ochroną roślin oraz aktualnej sytuacji w zakresie choroby ASF i Ptasiej grypy.
Na spotkanie zaproszono:
1. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie,
2. Kierownika Biura w Oławie reprezentującego WIORiN Wrocław.
Spotkanie prowadził Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, który powitał Pana Pawła Wiercińskiego – z Powiatowej Inspekcji Weterynarii oraz Pana Juliana Chlebowicza – Kierownika Biura Powiatowego WIORiN i Członków Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego. Następnie oddał głos – Panu Julianowi Chlebowiczowi, który omówił aktualne przepisy dotyczące zakresu ochrony roślin a szczególnie wykonywania oprysków pod względem bezpieczeństwa i ochrony pszczół. Zwrócił uwagę na sprawę, aby rolnicy posiadali sprawne opryskiwacze, dokładnie zapoznawali się z etykietami informacyjnymi dotyczącymi stosowania środków chemicznych i ściśle przestrzegali zasad w ich stosowaniu. Przestrzegał aby, nie wykonywać oprysków na polach nawet jeżeli na wykonanie oprysku zezwalają zapisy instrukcji, a rolnik zauważy na plantacji kwitnącą choćby jedną roślinę – zabiegu wówczas nie można wykonać. Można go dokonać w okresie kiedy pszczoły nie wykonują oblotu. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować nałożeniem wysokiego mandatu karnego. Środki ochrony roślin w gospodarstwie rolnym powinny być przechowywane zgodnie z przepisami. W ostateczności można je przetrzymywać w szafie metalowej. W tym zakresie są przeprowadzane kontrole wraz z policją. Rolnicy środki chemiczne powinni nabywać w wiarygodnych punktach ich sprzedaży. Nie kupować u przygodnych dystrybutorów. Na pytania zadawane na spotkaniu, wyczerpującej odpowiedzi udzielali: Kierownik WIORiN oraz Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Pan Julian Chlebowicz przekazał w formie papierowej informację : wyciąg z najważniejszymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony roślin.
W dalszej części spotkania Pan Paweł Wierciński przekazał informację, że w zakresie choroby ASF sytuacja jest stabilna – uspokoiła się i nie stwierdzono nowych zakażeń. Nie ma także zakażeń ptasiej grypy. Istnieje podejrzenie, że dziki nabyły odporności na wirusa ASF i przeżywają chorobę. Członkowie Rady Powiatowej zadawali pytania np. na temat patroszenia strzelonych dzików i utylizacji zwierząt u których stwierdzono ASF.
Na pytania odpowiedzi udzielił Pan Paweł Wierciński.
Prezes DIR Ryszard Borys, przekazał informację o tym, że z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej odbyło się wiele spotkań z Myśliwymi, na których poruszane były sprawy nurtujące rolników. Wśród nich padały pytania dlaczego Myśliwi zbyt mało w stosunku do populacji niwelują obsadę dzików.
Jako pozytywny przykład w tym zakresie podano sąsiednie Państwo Czechy, gdzie praktycznie zlikwidowano pogłowie tych zwierząt.
Prezes DIR Ryszard Borys przekazał informację ze spotkań, które odbywały się w instytucjach państwowych oraz izb rolniczych, na których omawiano istotne sprawy związane z rolnictwem.
Podziękował za przybycie zaproszonym gościom oraz Członkom RP Oława.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Średzkiego

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją, w budynku i tekst „DOLNOŚLĄSKA IZBA ROLNIO służbie dolnośląskiej GMINA UDANIN POWIATU ŚREDZKIEGO AIZBA ROLNICZA”Dnia 16 maja br. w Urzędzie Gminy Udanin odbyło się kolejne już w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Średzkiego. Obrady otworzył oraz przywitał delegatów i zaproszonych gości Przewodniczący RP Jerzy Fink. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli:

  • Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk,
  • Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski,
  • okoliczni rolnicy,
  • ekspert do spraw upraw soi ze Stowarzyszenia Polska Soja Emilia Fink- Podyma.

 

W pierwszej części spotkania Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski omówił działania jakie w ostatnim czasie zostały podejmowane przez Zarząd DIR.

Ważnym punktem spotkania była dyskusja dotycząca definicji aktywnego rolnika. Rolnicy oczekują pomocy przy dopłatach do nawozów dla gospodarstw rodzinnych do 300 ha, a nie jak to jest obecnie przyjęte do 50 ha. Podjęto także temat dotyczący oferowanych przez KOWR wydzierżawienia małych powierzchniowo gruntów. W związku z tym, że rolnicy nie biorą udziału w przetargach dotyczących tych działek, skutkuje to iż są one odłogowane. Podczas dyskusji padła propozycja, aby KOWR oddawał te grunty w użyczenie rolnikom, którzy mają w sąsiedztwie swoje grunty z możliwością późniejszego wykupu.

Wójt Gminy Udanin Wojciech Płaziuk podkreślił jak ważna jest współpraca z Dolnośląską Izbą Rolniczą a Władzami Gminy. W najbliższym czasie liczy na cykliczne spotkania z okolicznymi rolnikami tak jak to miało miejsce podczas Forum Rolniczego, które odbyło się w lutym br.

Emilia Fink Podyma zobrazowała zebranym działania podejmowane przez Stowarzyszenie Polska Soja, które działa na rzecz rozwoju uprawy soi w Polsce jako krajowego źródła białka roślinnego.

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją, w budynku i tekst „DOLNOŚLĄSKA IZBA ROLNIO służbie dolnośląskiej GMINA UDANIN POWIATU ŚREDZKIEGO AIZBA ROLNICZA”

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i w budynku

 

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jan, Bolesław