Względy społeczno-gospodarcze przy rozdysponowywaniu państwowych gruntów

Zadania gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, powierzono od 1 września 2017r. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, który przejął wszystkie kompetencje w tym obszarze po Agencji Nieruchomości Rolnych. Do zadań ustawowych KOWR należy m.in.: tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne, administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa, inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych, popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych.

Zasady wydawania rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2052) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy, jeżeli m.in. daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, lub osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która m.in. daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej.

Odstraszmy dzika – STRACHODZIK

7 listopada 2017 r. Zarząd DIR spotkał się z Panem Marcinem Haremzą, który zaprezentował innowacyjną metodę walki z dzikami. Autonomiczny Odstraszasz Dzików (AOD) to elektroniczne urządzenie emitujące biosoniczne dźwięki i sygnały, które skutecznie odstraszają dziki oraz zwierzynę płową od upraw kukurydzy, zbóż, ziemniaków, buraków oraz innych agrokultur. Jest ono najważniejszym elementem zestawu STRACHODZIK.
Zarząd podjął współpracę z Panem Marcinem Haremzą w celu propagowania i dalszego udoskonalania urządzenia.

Zakaz handlu w niedziele – stanowisko Zarządu DIR

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zawniskował do: Henryka Kowalczyka Ministra – Członka Rady Ministrów, Grzgorza Schreiber Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Janusza Śniadek Przewodniczącego Podkomisji stałej ds. rynku pracy o wyłączenie spod przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele czynności związanych z handlem na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające i sprzedające towary na terenie rynków hurtu rolno-spożywczego.

Spotkanie Zarządu DIR z Przewodniczącymi Rad Powiatowych oraz pracownikami – Świeradów Zdrój, 26-27.10.2017 r.

Spotkanie otworzył Ryszard Borys Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Paweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim, Jacek Sołtys Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych UMWD., Mirosław Kulesza – Dyrektor ARiMR OR we Wrocławiu, Paweł Kura Zastępca Dyrektora ARiMR OR we Wrocławiu, Ewa Pawelec – Dyrektor KRUS.

Zwrot kosztów podróży członkom komisji przetargowych

Na wniosek Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w skład komisji przetargowych mogą wejść osoby reprezentujące społeczno-zawodowe organizacje rolnicze (np. izby rolnicze, związki zawodowe i rolnicze, organizacje zrzeszające dzierżawców i producentów rolnych). Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te od dłuższego czasu postulowały, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych.

„Konkurs orki zaprzęgiem konnym” Piękocin 2017

Dnia 21 października 2017 roku we wsi Piękocin powiat milicki odbyła się IX edycja „Międzywojewódzkiego konkursu orki zaprzęgiem konnym” oraz I edycja „Festiwalu dyni” połączona z konkursem kulinarnym. W konkursie orki uczestniczyła rekordowa liczba zaprzęgów (11) konnych w tym 2 kobiety 6 z województwa dolnośląskiego i 5 województwa wielkopolskiego, a w konkursie kulinarnym 15 Pań z miejscowego KGW oraz 2  Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu milickiego.

Teraz wieś 22.10.2017

22.10.2017r. wyemitowano Jubileuszowy odcinek programu „Teraz wieś”. Gośćmi programu byli: Cezary Przybylski Marszałek Wojewóztwa Dolnośląskiego i Leszek Grala Prezes Dolnosląskiej Izby Rolniczej. Zgodnie z formułą programu poruszono ważne problemy w rolnictwie oraz podkreślono coraz to większą pozycję samorządu rolniczego – 24.10.2017 r. Prezes Leszek Grala w imieniu Dolnośląskiej Izby Rolniczej podpisze porozumienie o współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, czego konsekwencją będzie włączenie się w jeszcze większym stopniu do realizacji strategii gospodarczej regionu.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Jubileuszu 20 lat istnienia.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

W dniu 12 października 2017 r. w Mysłakowicach (woj. dolnośląskie) odbyła się pierwsza z czterech Konferencji pn „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku” realizowana w ramach konkursu centralnego KSOW. Konferencję otworzył Wiceprezes Ryszard Borys. Witając wszystkich zaproszonych podziękował za tak liczne przybycie i zainteresowanie Wspólną Polityką Rolną. Udział w Konferencji wzięli mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele izb rolniczych z województw dolnośląskiego oraz opolskiego, a także przedstawiciele samorządów i branżowych związków rolniczych.

Przedłużanie umów dzierżawy

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa do Dolnośląskiej Izby Rolniczej dotyczącymi wygasających umów dzierżawy, Zarząd DIR w pismie z dnia 03.10.2017 r. skierowanym do Dyrektora KOWR Piotra Regieca, wskazuje co następuje.

Czy KOWR umarza należności z tyt. bezumownego użytkowania w dobrej wierze?

Ustawą z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2016, poz. 585), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku, wprowadzono regulację, zgodnie z którą Agencja (obecnie KOWR), na wniosek osoby władającej nieruchomością Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego tytułu, jeżeli osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze.

Wspólność majątkowa małżeńska – kto i kiedy może nabyć nieruchomość rolną?

W związku ze zgłaszanymi przez młodych rolników informacjami o zmianie dotychczasowego stanowiska prezentowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych (której zadania w tym obszarze przejął w całości Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), w zakresie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości rolnych na podstawie art. 2a ust 4 pkt 2 w zw. z art. 2a ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2052 ze zm.), Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwracił się do Dyrektora KOWR Piotra Regieca o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Spotkanie Zarządu DIR z Przewodniczącymi Rad Powiatowych w Dzierżoniowie

Spotkanie otworzył Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Jednym z ważniejszych tematów spotkania było omówienie zasad przeprowadzania przetargów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecne zasady przeprowadzania przetargów, kryteria oceny oraz udział przedstawicieli DIR w Komisjach przetargowych przedstawił Kazimierz Jurkiewicz z Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Powiedział o nowo powstałej instytucji Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, który powstał z połączenia ARR i ANR, połączył on też zadania obu Agencji. Temat obrotu ziemią był doskonałym impulsem dla wszystkich zebranych do dyskusji w sprawie pojawiających się „słupów” na przetargach. Ich eliminacja jest bardzo trudna, bo rolnicy nie chcą pisać na sąsiada. Rolnicy uważają, że wolne grunty rolne gminne i grunty rolne Lasów Państwowych powinny być wydzierżawiane rolnikom. Zebrani zwrócili uwagę na fakt braku nadzoru właścicielskiego nad wydzierżawianym gruntem, na którym często rosną już drzewa i krzaki. Skrytykowano formę rozdysponowania ziemi poprzez przetargi ofert pisemnych, bo ze względu na dużą ilość chętnych trwają one zbyt długo, a ziemia leży odłogiem. Obecnie preferowana jest długoletnia dzierżawa gruntów, wielu dzierżawców nabyło już prawo pierwokupu dzierżawionych gruntów i nie wiadomo czy będą mogli wykupić dzierżawione grunty, nawet jeśli wcześniej wyłączyli dla rolników indywidualnych 30 % ze swoich. Dyskutowano o tzw. gruntach niezbywalnych, szkodach łowieckich i prywatnym obrocie ziemią. Przy obecnych procedurach starsi rolnicy nie dają rady sprzedać swoich gospodarstw.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef