Stanowisko Rady Kobiet Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 16.02.2018 r. w sprawie ochrony miejsca pracy rolnika

W związku z napływającymi licznymi głosami rozgoryczonych i bezradnych rolników, Rada Kobiet wnosi swój kategoryczny sprzeciw wobec utrudnianiu pracy producentom rolnym na obszarach tradycyjnie wiejskich przez napływowych mieszkańców.

Polska wieś w ostatnich dekadach na tle całego kraju doświadczyła najintensywniejszych przemian społecznych i ekonomicznych. Z niepokojem obserwujemy bardzo wzburzające zjawisko dyskryminacji ciężkiej i ważnej pod względem zabezpieczenia żywności pracy rolnika, a wręcz paraliżowania i prześladowania produkcji rolniczej na wsi.

Komunikat Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej W Sprawie Przetargów Ofert Pisemnych Na Dzierżawę

W związku z pismem Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu z dnia 01.03.2018r., w którym zarzucił on Dolnośląskiej Izbie Rolniczej brak zgody na stosowanie w przetargach ofert pisemnych szóstego kryterium, w dotychczasowym brzmieniu uzgodnionym przez członków byłej Terenowej Rady Społecznej, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej stanowczo stwierdza, że Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Pan Piotr Regiec podał nieprawdziwą informację, ponieważ już w dniu 27 lutego 2018r. Zarząd DIR zaakceptował propozycję Oddziału.

Komunikat

Mając na względzie dotychczasową politykę Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu w zakresie przetargów ofert pisemnych na dzierżawę, odmienną od stanowiska Ministra Rolnictwa jak i Dyrektora Generalnego KOWR i nie uwzględnianiem przez OT wniosków rolników o przetargi ofertowe, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej spotkał się w dniu 20 lutego 2018r. z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych województwa dolnośląskiego.

Podczas spotkania zostało odnowione porozumienie w ramach którego będą podejmowane działania na rzecz kształtowania i realizowania regionalnej polityki rolnej, poprawy struktury agralnej oraz poprawy warunków zbytu płodów i produktów rolnych. W ramach odnowionego porozumienia jego sygnatariusze (Dolnośląska Izba Rolnicza, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych, Związek Zawodowy, Centrum Narodowe Młodych Rolników) będą formułować wspólne stanowiska, opinie i wnioski.

Wszystkie obecne na spotkaniu organizacje rolnicze są głęboko zaniepokojone podejściem Oddziału i brakiem przetargów ofertowych, które stwarzają realną szansę na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele środowisk rolniczych wspólnie wyznaczyli podstawowe kierunki działania, które są kluczowe dla gospodarki majątkiem państwowym przez OT KOWR we Wrocławiu, zgodnej z aktualną polityką rolną państwa. Wnioski i postulaty z tego spotkania zawarto w Komunikacie.

 

Działalność rolnicza jako wybryk?

Rolnicy na co dzień muszą się mierzyć z różnymi problemami: a to z pogodą, a to z wysokimi cenami środków ochrony roślin, a to niskimi cenami skupu, a to z dziwacznymi regulacjami. Przeciwności losu jest dużo. Mało kto się jednak spodziewał, że prawdziwym problemem dla rolnika okażą się jego najbliżsi sąsiedzi, którym działalność rolnicza przeszkadza. Obraz wsi bardzo szybko się zmienia. Postępująca urbanizacja dotyka także i terenów wiejskich. Coraz więcej Polaków chce mieszkać we własnym domu z dużym ogrodem i najlepiej na wsi. Ludzie ,,uciekają” z miasta z chęci ograniczenia kosztów życia oraz z wiarą w sielski obraz prowincji. Ich wyobrażenie o Arkadii, sielance i swojskim życiu na wsi niestety ma i swoje negatywne konsekwencje. Rolnicy zaczynają być w mniejszości. Praca rolnika zaczyna przeszkadzać współmieszkańcom – zwierzęta, nawozy, a nawet rośliny „śmierdzą”. Tak naprawdę nikt nie docenia tego co stało się przez lata w rolniczych gospodarstwach. Niewielu dostrzega to, że żywność produkuje się z zachowaniem bardzo rygorystycznych norm. Postępuje w zawrotnym tempie mechanizacja. Sposób gospodarowania dzisiaj, a jeszcze parę lat temu zmienił się nie do poznania. Zaobserwować możemy bardzo niepokojące zjawisko, że nowi mieszkańcy wsi najchętniej wysłaliby rolników na Księżyc. Zgrozą jest to, że rolnicza produkcja przeszkadza tym, którzy jeszcze niedawno sami żyli z roli i hodowli.

Kolejne posiedzenie Zespołu d/s terenów górskich i podgórskich przy DIR

 

W dniu 8 lutego 2018 r. w Zagórzu Śl. gm. Walim w powiecie wałbrzyskim obradował na swoim drugim posiedzeniu zespół DIR d/s. terenów górskich i podgórskich. W obradach uczestniczyli członkowie zespołu, delegaci do Rad Powiatowych, rolnicy i liczni zaproszeni goście. Zarząd DIR reprezentowali: Prezes Leszek Grala oraz Franciszek Baranowski i Waldemar Jankowski, a także Dyrektor Urszula Solińska–Marek. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Wójt Gminy Walim Adam Hausmann, pełnomocnik Prezydenta Wałbrzycha d/s Strategii Sudety 2030 Maciej Augustynowicz, przedstawiciel DŚ Urzędu Marszałkowskiego Dyrektor Paweł Czyszczoń. Obradom przewodniczył przewodniczący Zespołu Paweł Mazur, który na wstępie nawiązał do pierwszego posiedzenia w Starej Białce gdzie zostały przyjęte główne kierunki działalności zespołu, które będą konkretyzowane na jego kolejnych posiedzeniach. W ożywionej i merytorycznej dyskusji głos zabrało 14 mówców.

Opinie w sprawie sprzedaży

W ostatnim czasie OT KOWR we Wrocławiu występuje do naszej Izby w sprawie uzyskania opinii DIR o sprzedaży w trybie pierwszeństwa nieruchomości o powierzchni przekraczającej 2 ha, czy to bezpośrednio, czy też za pośrednictwem samych zainteresowanych nabyciem, którym OT KOWR przekazuje informację, że opinia naszej Izby jest niezbędna do uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z powyższmy Zarząd DIR zwrócił się do Oddziału Terenowego KOWR z pismem o nastepującej treści.

Przedłużenia umów dzierżawy

W związku z lawiną wniosków OT we Wrocławiu o zajęcie przez Dolnośląską Izbę Rolniczą stanowiska w sprawie przedłużenia umów dzierżawy, których termin wygaśnięcia przypada 14, 27 i 28 lutego 2018r. Zarząd DIR zwrócił się do Oddziału Terenowego KOWR poniższym pismem.

Forum Rolnicze w Strzelinie

25 stycznia 2018 r. w Restauracji „Strzelec” w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Rolę gospodarza wydarzenia pełnił Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, Pan Waldemar Jankowski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego, Pan Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego, Pani Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz delegaci Rad Powiatowych DIR z Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Zebranych gości powitał Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. 

Publikacja list osób zakwalifikowanych do przetargu

Od 30 kwietnia 2016r. agencja rządowa jaką była Agencja Nieruchomości Rolnych, a obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje Zasobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia lub sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych (art. 24 ust 1 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa).

Ponownie pytamy KOWR o dzierżawy

W nawiązaniu do naszego pisma nr L.Dz.DIR/1415/2017 z dn. 20.09.2017r. i odpowiedzi udzielonej przez KOWR we Wrocławiu pismem nr: WRO.WKUR.4201.267.2017.BD.3 z dn. 06.11.2017r (data wpływu 13.11.2017r.) Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej poinformował Pana Piotra Regieca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu, że w dalszym ciągu oczekuje na udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania postawione w naszym piśmie z 20 września br. Pomimo upływu miesiąca do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie postawione przez nasz pytania. 

Zwolnienia z czynszu dzierżawnego przez KOWR

Zarząd DIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyjaśnienie, dlaczego we wrocławskim Oddziale KOWR okresowe zwolnienie z czynszu dzierżawnego, w przypadku odłogowania gruntów jest stosowane w sposób incydentalny. W naszej opinii, zastosowanie przez KOWR zgodnego z prawem wsparcia w postaci czasowego zwolnienia z opłat czynszowych stanowić będzie istotne wsparcie rozwoju gospodarstw rodzinnych i w znacznym stopniu wpłynie na poprawę ich konkurencyjności. Jednocześnie mienie Skarbu Państwa, którym zarządza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w okresie zastosowanej ulgi będzie przywracane do właściwej kultury rolnej, a zatem będzie spełniane jedno z zadań ustawowych nałożonych na KOWR, tj. tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dziękuję za ten rok, dziękuję za zrozumienie i pokorę, dziękuję za ciężką pracę

Fala arktycznych mrozów jaka przewinęła się nad naszym krajem budzi niepokój. Trudno dzisiaj ocenić skutki, szczególnie wobec tego, że oziminy nie były dostatecznie osłonięte pokrywą śnieżną. Taki już nasz rolniczy los, niepokój i troska towarzyszą nam w codziennej pracy. Nigdy nie możemy być pewni ostatecznego jej efektu. Nawet gdy wkładając serce, całe swoje umiejętności jesteśmy przekonani, że powinno być dobrze, jednak aura potrafi zniszczyć wszystko. Oby tym razem niskie temperatury nie przetrzebiły naszych upraw. Zawsze podkreślam, że przyroda, rośliny które uprawiamy są mądrzejsze od nas, same bronią się przed skutkami. Zresztą podobnie jak każdy z nas. Trzeba być dobrej myśli, trzeba siadać na ciągniki i pieścić swoje uprawy. Nawozić, chronić przed chwastami i szkodnikami by za kilka miesięcy zbierać owoce swojej pracy. Swoje słowa kieruję do Was szczególnie w obliczu znaczących obniżek cen na płody rolne. Ta sytuacja wymusza na nas pracę z kalkulatorem w ręku. Zachęcam by maszynka do liczenia leżała w każdym ciągniku i byście po nią sięgali planując zabiegi tej wiosny. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że kilka lat temu ostrzegałem rolników kupujących grunty w nieracjonalnie wysokich cenach o potencjalnych skutkach tamtych decyzji. O obciążeniach na wiele lat, o perspektywie spadku cen ziemi, ale też uwzględnianiu w planach finansowych znacząco niższych cen zbóż i rzepaku. I dzisiaj wcale się nie cieszę, że miałem rację. Wcale nie jestem zadowolony z tego faktu, że przewidziałem skutki tamtych decyzji. Myślę, że skończył się w rolnictwie czas radosnej twórczości, kupowania maszyn i ziemi dla samego faktu posiadania. W perspektywie kolejnych zmian, wielce prawdopodobnego zmniejszenia dopłat bezpośrednich po 2020 roku trzeba naprawdę racjonalnie prowadzić nasze gospodarstwa. Zwrócę jeszcze uwagę na jeden rzadko zauważany i praktycznie nie uwzględniane w planowaniu zjawisko. Zmiana pokoleniowa wkroczy na dolnośląską wieś szybciej niż nam się wydaje. Gdzieś w przyszłości jawi mi się czarny scenariusz braku rąk do pracy w rolnictwie. Gdy do tego dodamy niechęć, wręcz wrogość nowych mieszkańców, a nawet „byłych rolników” do osób pracujących na roli, ogarnia mnie przerażenie. Bo przecież wcale nie minęło tak dużo czasu, a rolnictwo jest rugowane ze wsi. Coraz częstsze, a prawie powszechne są odmowy wydawania pozwoleń na budowę obór, chlewni czy nawet małych biogazowni utylizujących odpady z gospodarstw. Taka bezmyślna, niespotykana w innych krajach europejskich praktyka niszczenia gospodarstw przez zakazy, ograniczenia. W miejscach gdzie od setek lat produkowano żywność mają teraz być enklawy spokoju, ciszy i grillowania. Katastrofa … z jednej strony coraz większe zapotrzebowanie na dobrą, zdrową i ekologiczna żywność, a z drugiej wyeliminowanie rolników z miejsca pracy. Stąd nasza akcja ochrony produkcji rolniczej, bo ROLNICTWO to PRACA!!! NIE WYBRYK. Zachęcam do wspierania naszych działań, do dania odporu próbom zlikwidowania naszych gospodarstw. Nie przyglądajmy się temu biernie bo za kilka lub co najwyżej kilkanaście lat rolnicy ze wsi zostaną całkowicie wyrugowani, a żywność na nasze stoły będzie trafiała z Ukrainy czy Kazachstanu. Wszystko jednak jest w naszych rękach, a szczególnie w naszych głowach i sercach.
Wkroczyliśmy w jedną z najtrudniejszych, jeżeli nie najtrudniejszą akcję wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Czeka nas ogromne wyzwanie. Po raz pierwszy w historii wnioski o płatność dopłat bezpośrednich musimy złożyć w wersji elektronicznej. Nie będzie możliwości poprawek, uzupełnień i wizyt w Agencji w celu poprawienia obrysu działki bądź źle wpisanej powierzchni. Dlatego apeluję i proszę nie bagatelizujmy sprawy, nie czekajmy do ostatniej chwili. Duża część rolników miała możliwość złożenia oświadczeń o braku zmian, dotyczyło to mniejszych gospodarstw, ale znacząco usprawniło procedurę. Zachęcam Was już teraz do wizyt w biurach powiatowych ARiMR gdzie uruchomione będą stanowiska pozwalające na pomoc przy wypełnieniu wniosków. Nie zwlekajcie, bo skutki opóźnień mogą być dla nas bardzo kosztowne. Tradycyjnie już na każdego z Was czekają doradcy ODR-ów. Pomoc i doradztwo uzyskacie w biurach izby i u naszych delegatów, którzy z racji uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach mają wiedzę pozwalającą pokierować każdego zagubionego rolnika. Bo – jednak – nie ma co ukrywać dla wielu z nas komputer to trochę taka czarna magia, budzi nieufność i swego rodzaju strach. Wierzę, że podołamy temu wyzwaniu. Jestem przekonany, że każdy dolnośląski rolnik w terminie złoży swój wniosek. Zachęcam do lektury naszej gazety bo tutaj jest wiele praktycznych uwag jak to zrobić i do kogo się zwrócić.

Leszek Grala

Prezes Izby

 

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego podsumowała swoją działalność w 2017 r.

Uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego odbyło się 7 grudnia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dalborowicach. Na początku spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanych w działalność samorządu rolniczego. Odznaczenia wręczyli Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Robert, Wiesław