Interwencja DIR do Wiceministra Środowiska na działania Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Rolnicza mając na względzie zrozumienie, z jakim Pan Andrzej Konieczny Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Ministra Środowiska ds. Puszczy Białowieskiej podchodzi do zagadnienia szeroko pojętej współpracy dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich z rolnikami zmierzającej do minimalizowania i ograniczania wszelkich sytuacji konfliktowych związanych z występowaniem szkód łowieckich, w piśmie odniosła się do sytuacji, jaka miała miejsce na terenie działania Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu podczas tegorocznej procedury podpisywania umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat.

Debata rolniczo – łowiecka regionu jeleniogórskiego

W dniu 7.07.2017 w pałacu w Łagowie odbyła się debata rolniczo łowiecka – jedna z czterech debat planowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu. Debata była poświęcona czterem głównym tematom:

  • stan gospodarki łowieckiej – na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze,
  • liczebność zwierzyny łownej, wieloletnie łowieckie plany hodowlane,
  • szacowanie szkód łowieckich ze szczególnym uwzględnieniem zasad ich zgłaszania,
  • współpraca rolników, myśliwych i leśników w zakresie ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną.

Wystąpienie DIR do Ministra Środowiska ws.ograniczenia roli Zarządu PZŁ do podmiotu opiniującego w procedurze dzierżawy obwodów łowieckich

Mając jeszcze w pamięci niedawny proces opiniowania przez samorząd rolniczy umów dzierżawy obwodów łowieckich oraz spostrzeżenia i uwagi, jakie nasuwają się po odbyciu tej procedury, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zawnioskował do Ministra Środowiska o zmianę procedury wydzierżawiania obwodów łowieckich.

Mając jeszcze w pamięci niedawny proces opiniowania przez samorząd rolniczy umów dzierżawy obwodów łowieckich oraz spostrzeżenia i uwagi, jakie nasuwają się po odbyciu tej procedury, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zawnioskował do Ministra Środowiska o zmianę procedury wydzierżawiania obwodów łowieckich.

Art. 29 ust. 1. Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie mówi, iż:
„Obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej:
1) obwody łowieckie leśne – dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
2) obwody łowieckie polne – starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;
3) obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu – starosta powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.”

W związku z pojawiającymi się nieporozumieniami w ocenie uczestniczących w procedurze rolników, którą podziela Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, obwody łowieckie polne powinien wydzierżawiać starosta po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Okręgowego PZŁ, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej terytorialnie izby rolniczej. Opinie te powinny pełnić funkcję pomocniczą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji przez starostę. Rola Zarządu Okręgowego PZŁ – w ocenie wnioskujących – powinna zostać ograniczona do roli podmiotu opiniującego, bez możliwości wskazywania konkretnych kół łowieckich, jako dzierżawców poszczególnych obwodów łowieckich. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której Zarządy Okręgowe PZŁ, mimo sprzeciwów uparcie forsują kandydatury kół łowieckich nie potrafiących i nie chcących współpracować z miejscowymi rolnikami, ignorując przy tym zupełnie negatywne opinie Izby Rolniczej oraz niezadowolenie społeczności wiejskiej.

Podziękowanie Zarządu KS PIAST w Zawidowie

Przed kilkami dniami zakończył się jeden z największych młodzieżowych turniejów piłkarskich organizowanych w Polsce. Przez 5 dni prawie 70 zespołów rywalizowało w Dobiegniewie (woj. lubuskie) na 8 boiskach o miano najlepszych. Dzięki realizacji projektu „NAUCZAMY PRZEZ INTEGRACJĘ – Piast na wakacjach” w turnieju wzięły udział dwa zespoły KS Piast Zawidów, tj. U-13 i U-15. Rolę trenerów oraz opiekunów grup pełnili Marcin Kiewra oraz bracia Damian i Rafał Ryż. W trakcie zawodów rozgrywanych pod patronatem śp. Kazimierza Górskiego zawodnicy Piasta rozegrali łącznie aż 17 spotkań na pełnowymiarowych boiskach dostosowanych do wieku uczestników. Oprócz rywalizacji czysto piłkarskiej, turniej to również szereg innych atrakcji: konkursy z nagrodami, koncerty, beach soccer i inne. W ręce Piasta powędrował Puchar Pocieszenia który poszerzy okazałą gablotę klubowych trofeów. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia podmiotów zewnętrznych.

Projekt wsparł bezpośrednio Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu

Zarząd KS PIAST w Zawidowie kieruje ogromne podziękowania! Dzięki Wam możemy wiele.

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodych Rolników

Dnia 11 lipca 2017 roku we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodych Rolników, które otworzył Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Leszek Grala. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: prof. Mirosław Miller – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Marcin Dynia- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz młodzi delegaci izby. Przewodniczącą Rady Młodych Rolników została Pani Kamila Pietraszek Delegatka Rady Powiatowej DIR Powiatu Jeleniogórskiego, zastępcą przewodniczącej został Pan Paweł Sługocki Delegat DIR Powiatu Złotoryjskiego. Ideą prac Rady jest podejmowanie działań wspierających projekty na rzecz młodych rolników, w tym projekty szkoleniowe oraz edukacyjne. Istotne w działalności Rady będzie również zachęcanie młodzieży do rozwoju przedsiębiorczości czy też aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym młodych ludzi, a także stworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy oraz doświadczeń, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy, a także uczestnictwa w przedsięwzięciach nastawionych na rozwój. Podczas spotkania Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego Pan Mirosław Miller zaprezentował projekt „Dolny Śląsk Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” oraz zaprosił delegatów do współpracy jako partnerów realizowanego projektu.

obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Dnia 11 lipca 2017 odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość zaczęła się punktualnie o godzinie 10 pod Pomnikiem-Mauzoleum przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Odegrano hymn państwowy, po którym odbyły się wystąpienia organizatorów. Hołd poległym w imieniu zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej złożył Pan Wiceprezes Ryszard Borys.

Odbył się również apel Pamięci i salwa honorowa na cześć poległych. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, policja, wojsko i kombatanci, którzy między innymi złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem.

Oskar Rewers

Zniesienie czasowego zakazu noszenia broni

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 roku. Postulat Zarządu DIR dotyczy w szczególności myśliwych wykonujących polowania na terenie naszego województwa.

Ośrodki hodowli zwierzyny – jak wygląda prowadzona w nich gospodarka łowiecka?

Realizując wniosek zgłoszony przez delegatów DIR podczas obrad V Walnego Zgromadzenia DIR w dniu 12.06.2017 r. Dolnośląska Izba Rolnicza zwróciła się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z prośbą o przekazanie informacji dotyczących gospodarki łowieckiej realizowanej na terenie ośrodków hodowli zwierzyny działających na obszarze woj. dolnośląskiego. Z informacji uzyskanych od delegatów wynika, iż nadleśnictwa prowadząc gospodarkę łowiecką na terenie obwodów łowieckich będących ośrodkami hodowli zwierzyny i czerpiąc zysk ze sprzedaży polowań oraz tusz zwierzyny, nie są zainteresowane zmniejszaniem pogłowia zwierząt łownych w tych obwodach. Skutkiem takich działań jest występowanie bardzo dużej liczby szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych na terenach polnych wchodzących w skład obwodów będących ośrodkami hodowli zwierzyny.

Odpowiedź na pismo Dyrektora OT ANR we Wrocławiu w sprawie wydania opinii na sprzedaż nieruchomości rolnych w drodze przetargów ograniczonych o pow. powyżej 2 ha.

W ostatnim okresie czasu do Dolnośląskiej Izby Rolniczej napływają wnioski sporządzane przez Oddział Terenowy ANR i Sekcje Zamiejscowe Gospodarowania Zasobem o wyrażenie naszej opinii w sprawie dokonania czynności sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieloletniego dzierżawcy lub odbycia przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych, których powierzchnia w jednym lub drugim przypadku przekracza 2,0 ha. Zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymuje się sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przepisu tego nie stosuje się między innymi do nieruchomości rolnych których powierzchnia nie przekracza 2,0 ha. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości o powierzchni większej niż 2,0 ha, jeżeli jest to uzasadnione względami społeczno-gospodarczymi.

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego I Piknik Drobiowy, Piotrowice 2017

Tradycyjnie w ostatni weekend czerwca Piotrowice w gminie Chojnów gościły rolników z całego Dolnego Śląska. Organizatorów tego święta reprezentowali: Paweł Czyszczoń – Dyrektor ds. rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Pyrz – Wójt Gminy Chojnów, Marek Tarnacki – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Wśród organizatorów byli także przedstawicielehodowlanych związków branżowych.

Debata łowiecka w Ząbkowicach Śląskich

Pierwsza z debat rolniczo – łowieckich organizowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą odbyła się w Ząbkowicach Śląskich we współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu. Spotkanie prowadził Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Ząbkowicach Śląskich.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gerard, Teodor