Zarząd DIR Ponownie Interweniuje w/s Zwrotu Przez KOWR Kosztów Podróży Członkom Komisji Przetargowych

Od ponad roku toczy się w tej sprawie dyskusja i wymiana korespondencji pomiędzy Izbami Rolniczymi, a Ministrem Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jednakże do dnia dzisiejszego nie przyniosła ona żadnego skutku, ponieważ KOWR w dalszym ciągu nie zwracana kosztów podróży członkom komisji przetargowych, którzy reprezentują rolników.
Należy przypomnieć, że w dniu 10.04.2017r. KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa
z wnioskiem o zwrot kosztów podróży członkom izb rolniczych wchodzących w skład komisji przetargowych. Już w dniu 9 maja 2017 roku Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel zawarł jednoznaczne stanowisko, że gdy ANR uzna za zasadne, aby w skład komisji przetargowych weszli również przedstawiciele czynnika społecznego, powinna im zwrócić również koszty podróży. Minister Rolnictwa potwierdził je ponownie w dniu 29.06.2017r. Pomimo decyzji Ministra
Krzysztofa Jurgiela KOWR informował w ubiegłym roku, że w budżecie Krajowego Ośrodka
na 2017 rok nie zarezerwowano środków finansowych na ten cel, w związku z czym nie ma możliwości zwrotu kosztów podróży osobom reprezentującym organizacje rolnicze w pracach komisji przetargowych. Wobec takiego uzasadnienia ze strony KOWR, zarówno KRIR jak i nasza Izba w ubiegłym roku interweniowała u Ministra Rolnictwa, wskazując że z praktyki wynika, iż do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym, udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i należy im zwracać koszty podróży na posiedzenia komisji. W dniu 06.12.2017r. Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformowała naszą Izbę, że jego stanowisko w tej sprawie wyrażone w piśmie z dnia 9.05.2017r i 29.06.2017r. nie uległo zmianie i przekazał wnioski do Dyrektora Generalnego KOWR. W swoich odpowiedziach z dnia 12.01.2018r. Dyrektor Departamentu Gospodarowania Ziemią w Centrali KOWR w Warszawie Pana Adam Struziak stwierdził, że KOWR podobnie jak Minister Rolnictwa popiera ten wniosek i uznaje go za zasadny. Jednocześnie w obu pismach Dyrektor A. Struziak zasugerował, że ta kwestia zostanie uregulowana w Regulaminie Rad Społecznych.
Analizując przedstawioną korespondencję należałoby uznać, że temat zwrotu kosztów podróży powinien być zamknięty i nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że KOWR winien zwracać koszty podróży członkom komisji przetargowych reprezentujących czynnik społeczny. Niestety, sytuacja w tym zakresie nie uległa zmianie. Wspomniany przez Dyrektora A. Struziaka Regulamin nie odnosi się w żaden sposób do kwestii zwrotu kosztów podróży członkom komisji przetargowych. Najwyraźniej Centrala KOWR w Warszawie nie wydała również innych wewnętrznych dyspozycji w tym zakresie, bo Oddziały KOWR w dalszym ciągu nie zwracają kosztów podróży społecznym członkom komisji.
Obecnie w całym kraju odbywają się przetargi ograniczone na dzierżawę nieruchomości
z Zasobu WRSP. W przypadku przetargu ograniczonego licytacji członkowie komisji muszą przyjeżdżać do Oddziału co najmniej czterokrotnie (kwalifikacje, uzupełnienia – ostateczne kwalifikacje, przetarg, podpisanie protokołu z przetargu), a do przetargu ofert pisemnych co najmniej sześciokrotnie (kwalifikacje, uzupełnienia – ostateczne kwalifikacje, otwarcie ofert, ocena ofert, ostateczna ocena ofert po złożonych wyjaśnieniach, podpisanie protokołu wyboru oferty przez komisję).
Uczestniczący w pracach komisji przetargowych przedstawiciele organizacji rolniczych są rozgoryczeni faktem, że decyzje Ministra K. Jurgiela nie są do dnia dzisiejszego respektowane przez KOWR i w dalszym ciągu nie otrzymują oni zwrotu koszty podróży na posiedzenia komisji przetargowych. W związku z powyższym Zarząd DIR zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie pilnych działań w celu wyjaśnienie tej sytuacji i ostateczne uregulowanie kwestii zwrotu przez Oddziały KOWR kosztów podróży członkom komisji przetargowych reprezentującym organizacje rolnicze.

Słowa prezesa

Wiosna za pasem...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7062 +0,43% [13:39]
 EUR / JPY 128,3850 -0,23% [13:39]
 EUR / PLN 4,3005 +0,07% [13:39]
 USD / JPY 109,6220 -0,29% [13:39]
 USD / PLN 3,6716 +0,00% [13:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Joanna, Zuzanna