Egzekucja należności na rzecz spółki wodnej

Wbrew pozorom kwestia uiszczania należności na rzecz spółki wodnej przez jej członków oraz przez osoby niebędące jej członkami, a także dochodzenia przez spółkę roszczeń finansowych, nie jest tak prosta, jak by się to mogło wydawać. Wokół tego tematu ukształtowała się niedobra praktyka i jest sporo nieporozumień.

,,Pytam się, za co mam płacić?”, ,,nie będę płacić bo spółka nic nie robi”, ,,płacę tylko wtedy, gdy należy płacić” – takie zdania rolnicy wypowiadają nader często gdy przychodzi zapłacić składkę członkowską na rzecz spółki wodnej. Podkreślam ,,członkowską”, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem, każdy kto jest członkiem spółki, a więc zapisał się do niej i został przyjęty, musi takie świadczenia regularnie ponosić. Spółka wodna została prawnie umocowana do ściągania tych należności nawet na drodze sądowej

Członkostwo zobowiązuje

Członkami spółki wodnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Uzyskanie statusu członka spółki wodnej jest co do zasady dobrowolne. Co ważne, następca prawny członka spółki staje się zgodnie z prawem członkiem takiej spółki. Wstępuje bowiem w jego prawa i obowiązki. W każdej sytuacji członek spółki wodnej może z niej wystąpić (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10). Zgodnie z art. 452 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki. Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki, w związku z działalnością spółki.

Osoba niebędąca członkiem spółki też płaci

Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w przypadku, gdy osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona, obowiązane są do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki. Z powyższego przepisu wynika, że jedynie w tych dwóch przypadkach spółka wodna ma prawo żądania obciążenia świadczeniem osób niebędących członkami spółki wodnej. Co jednak najważniejsze, o czym przedstawiciele spółek wodnych często nie pamiętają, wysokość i rodzaj takich świadczeń ustala, w drodze decyzji, starosta. Organ powinien w decyzji ustalić, czy faktycznie dana osoba odnosi korzyści z urządzeń spółki wodnej, co uzasadniałoby ponoszenie przez nią tej opłaty. Taka decyzja jest oczywiście zaskarżalna.

Spółki wodne zatrudniają windykatorów

Dosyć często rolnicy dostają pisma – wezwania do zapłaty kierowane w imieniu spółek wodnych przez firmy windykacyjne. Co ciekawe, takie wezwania dostają zarówno członkowie tych spółek, jak i osoby które dawno już tymi członkami przestały być, albo które nigdy nimi nie były. Okazuje się bowiem, że spółki wodne, same nie chcąc angażować się w proces windykacyjny, zatrudniają profesjonalne podmioty, które zawodowo zajmują się ściąganiem długów. Wynagrodzeniem windykatora jest procent z uzyskanej sumy pieniężnej. W wezwaniach tych zazwyczaj jest podana kwota pieniężna, bez żadnego uzasadnienia, bez żadnego szczegółowego wyliczenia należności, nie wiadomo za jaki okres. Brak jest przy tym jakichkolwiek dokumentów, które pozwoliłyby rolnikowi rozeznać się za co konkretnie jest wzywany do zapłaty. Rzadko kiedy jest podana podstawa prawna. W piśmie jest za to ostrzeżenie o możliwości wpisu osoby wzywanej do rejestru dłużników. Otrzymując wezwanie należy się więc zastanowić, czy jest się rzeczywiście członkiem danej spółki wodnej, czy żądana należność nie jest już aby przedawniona (3 lata od daty wymagalności). W stosunku do osób, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody (art. 454 Prawa wodnego), działania firm windykacyjnych są już zupełnie bezprawne. Jak to zostało wyżej wyjaśnione, w stosunku nich kwoty należności może ustalić tylko i wyłącznie starosta w drodze decyzji administracyjnej, nie żaden zatrudniony przez spółkę wodną windykator.

Łukasz Opaliński

adwokat

 

Słowa prezesa

Niezadowoleni z sytuacji rolnicy blokują drogi...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,7975 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 121,6230 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,2522 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 108,5250 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,7935 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Alina, Benon