Uwagi Zarządu DIR do wprowadzenia nowych uregulowań dotyczących dzierżaw

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie konieczności wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dzierżawy gruntów rolnych, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej stoi na stanowisku, że jeżeli chodzi o dzierżawę nieruchomości rolnych na rynku prywatnym nie ma potrzeby i nie należy wprowadzać nowych regulacji. Obecnie obowiązujące od dziesiątek lat przepisy są już sprawdzone, a dzięki obszernemu orzecznictwu w tym zakresie, nie ma problemów z interpretacją przepisów dotyczących dzierżawy na gruncie prywatnym. W ocenie Zarządu, to właśnie dzięki temu, że na przestrzeni lat nie wprowadzano wielu zmian dotyczących dzierżawy na rynku prywatnym, przepisy w tym zakresie są przejrzyste i zrozumiałe dla obywateli.

Czytaj więcej...

Interwencja Zarządu DIR w sprawie funkcjonowania Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję i podjęcie działań, które usprawnią funkcjonowanie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Do Dolnośląskiej Izby Rolniczej zgłasza się bardzo dużo osób, które skarżą się na działania Oddziału we Wrocławiu w zakresie wydawania decyzji dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy ilość osób zgłaszających się do naszej Izby, które skarżą się na działania Oddziału KOWR we Wrocławiu bardzo gwałtownie wzrosła, dlatego Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do Ministra w tej sprawie. Wobec zarzutów, jakie zgłaszają skarżący nie można pozostać obojętnym, bo to m.in. przez pryzmat takich zastrzeżeń jest kształtowany obraz Krajowego Ośrodka, polityki rolnej państwa oraz samej osoby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

Brak możliwości zwrotu kosztów podróży osobom reprezentującym organizacje rolnicze w pracach komisji przetargowych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zajęcie stanowiska, w związku z pismem, jakie nasza Izba otrzymała od Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w dn. 10.04.2017 roku pismem nr: KRiR/JM/377/2017 zwróciła się Pana Ministra m.in. o wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot kosztów podróży dla delegatów izb rolniczych, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych powoływanych przez Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych. Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te, od dłuższego czasu postulowały, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych. W swoim piśmie (znak: GZ.sp.073.91.2017) kierowany przez Pana resort zawarł jednoznaczne stanowisko, że gdy ANR uzna za zasadne, aby w skład komisji przetargowych weszli również przedstawiciele czynnika społecznego, powinna im zwrócić również koszty podróży. 

Czytaj więcej...

Uwagi do rządowego projektu z 8.11.2017 r. dot. ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innych ustaw

Proponowane zmiany należy ocenić krytycznie, przede wszystkim z tego względu, że nieco ponad rok temu weszła w życie znacząca, nowa regulacja dotycząca obrotu ziemią rolną w Polsce, a chodzi o ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Rządowy projekt zmian jest na tyle duży, że reorganizuje rynek obrotu nieruchomościami ledwo co zmieniony w ubiegłym roku. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze nie wszyscy zdążyli przyzwyczaić się do stosowania przepisów z poprzedniej nowelizacji, a tutaj znowu, ten sam rząd, przygotował nam kolejną, bardziej obszerną. Do dzisiaj istnieją spory interpretacyjne co do stosowania przepisów z 2016 r., notariusze mają wątpliwości i odmawiają czynności przeniesienia własności nieruchomości rolnych. W interpretację musiał włączyć się nawet Sąd Najwyższy, który w obecnym 2017 r. wydał już kilka orzeczeń dotyczących stosowania przepisów znowelizowanych w 2016 r. A w kolejce na rozpatrzenie czekają kolejne zagadnienia… Niestety nowe przepisy tych wątpliwości nie usuwają, a na pewno pojawią się kolejne.

Czytaj więcej...

Względy społeczno-gospodarcze przy rozdysponowywaniu państwowych gruntów

Zadania gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, powierzono od 1 września 2017r. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, który przejął wszystkie kompetencje w tym obszarze po Agencji Nieruchomości Rolnych. Do zadań ustawowych KOWR należy m.in.: tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne, administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa, inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych, popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został wyposażony w szereg uprawnień i instrumentów, aby realizować swoje zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Oprócz norm prawnych, wskazanych w konkretnych ustawach czy rozporządzeniach, w procesie tym KOWR (uprzednio ANR) bardzo często powołuje się na względy społeczno – gospodarcze, które determinują podjęte przez Ośrodek decyzje i działania względem podmiotów będących stroną umów i porozumień zawieranych z Ośrodkiem. Dolnośląska Izba Rolnicza wielokrotnie, czy to na spotkaniach z kierownictwem KOWR/ANR, czy też pisemnie zwracała się z prośbą o wskazanie co należy rozumieć pod pojęciem względów społeczno – gospodarczych. Określenie przesłanek kryjących się pod pojęciem względów społeczno – gospodarczych pozwoliłoby w znacznym stopniu uniknąć poczucia, że Ośrodek ma władczą (jednostronną) kompetencję wobec podmiotów, często noszącą znamiona dowolności, obwarowaną niejednokrotnie dotkliwymi sankcjami dla tych podmiotów. W ocenie naszej Izby określenie przez KOWR, jakie czynniki i okoliczności mieszczą się we wspomnianych względach społeczno – gospodarczych, przyczyniło by się do zwiększenia transparentności, a co za tym idzie do wzrostu zaufania wobec instytucji państwowej jaką jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Brak jasnego, konkretnego określenia przesłanek społeczno – gospodarczych przez KOWR wywołuje skutek odwrotny i pogłębia dość powszechne poczucie wśród rolników i podmiotów, związanych stosunkiem prawnym z KOWR, bądź chcących w taki stosunek wstąpić, że mogą pojawić się okoliczności o bliżej nieokreślonym charakterze, które pozbawią ich określonych praw, bądź w znacznym stopniu je ograniczą. 

Czytaj więcej...

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli