Dolnośląska Izba Rolnicza opiniuje umowy dzierżawy obwodów łowieckich

Z końcem marca br. upływa termin obowiązywania dotychczas zawartych umów dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie. Zgodnie z Art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie obwody łowieckie polne wydzierżawia starosta, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej. Jak wskazuje ustawodawca, starosta przy podejmowaniu decyzji w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego polnego powinien posiłkować się nie tylko opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ale również opinią izby rolniczej.

W związku z trwającym właśnie w miesiącu marcu br. procesem podpisywania umów dzierżawy obwodów łowieckich na lata 2017-2027 Dolnośląska Izba Rolnicza jako samorząd rolniczy reprezentujący wszystkich rolników, posiada interes prawny do wydawania opinii w przedmiotowej sprawie. Moment podpisywania nowych umów dzierżawy jest doskonałą okazją do weryfikacji 10-letniej działalności poszczególnych kół łowieckich w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej na zasadach określonych w ustawie Prawo łowieckie oraz w oparciu o wieloletnie plany hodowlane i roczne plany łowieckie. Szczególnie istotnym kryterium oceny działalności kół łowieckich z punktu widzenia samorządu rolniczego jest terminowe, rzetelne szacowanie szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz wypłata realnych odszkodowań zgodnie z przepisami. To właśnie samorząd rolniczy posiadający swoich przedstawicieli w każdej gminie dysponuje najbardziej miarodajnymi informacjami dotyczącymi współpracy kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie polne z rolnikami użytkującymi grunty na terenie poszczególnych obwodów. W związku z powyższym Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił z pismem do Starostów deklarując współpracę w zakresie opiniowania umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Robert, Wiesław