Ograniczenia w prawie do udziału w przetargach

W przetargach na dzierżawę/sprzedaż nieruchomości Zasobu organizowanym przez KOWR, nie mogą brać udziału osoby, które:

1)  mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub

2)  władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka/ANR nieruchomości tych nie opuściły..

Oznacza to, że w każdej kategorii przetargu, nie może brać udziału podmiot, w stosunku do którego zostały spełnione jednocześnie następujące przesłanki:

– miało miejsce władanie przez dany podmiot nieruchomością Zasobu bez tytułu prawnego,

– podmiot ten został skutecznie wezwany przez KOWR/ANR do wydania nieruchomości Zasobu,

– w terminie wskazanym przez KOWR/ANR, podmiot ten nie zwrócił (opuścił) posiadanej nieruchomości Zasobu, ani nie ustalono zgodnie, najpóźniej w terminie w którym nieruchomość miała być zwrócona, innego uzasadnionego terminu jej zwrotu.

Powyższy przepis nie wyklucza z udziału w przetargu podmiotów, które władały nieruchomościami zasobu bez tytułu prawnego i nieruchomości te opuściły na wezwanie KOWR/ANR.

 

Niezależnie od powyższych warunków w przetargach ograniczonych nie może uczestniczyć osoba, która:

1)    kiedykolwiek nabyła z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, przy czym do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub

2)    naruszyła chociażby jedno z postanowień umowy określonych w art. 29a ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 3 ustawy (dotyczy osób które po dniu 29.04.2016 r. nabyły nieruchomości Zasobu w ramach pierwszeństwa nabycia lub w przetargu ograniczonym lub z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty), lub

3)    w dniu opublikowania wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka posiadał udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych lub w spółce zależnej lub dominującej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505), w stosunku do takiej spółki, z wyjątkiem:

  1. a) akcji dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730),
  2. b) akcji lub udziałów w spółce, będącej grupą producentów rolnych, o której mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026).

 

Dodatkowo istnieje możliwość zastrzeżenia przez KOWR, że ten sam podmiot nie może brać udziału w więcej niż jednym przetargu ograniczonym (art. 29 ust. 3bd ustawy z dnia 19.10.1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), w przypadku gdy:

  • w jednym z przetargów podmiot ten został wyłoniony jako kandydat na dzierżawcę/nabywcę oraz
  • poszczególne przetargi zorganizowano w celu wydzierżawienia/sprzedaży:
    1. wydzielonych przed przetargami części nieruchomości Zasobu lub
    2. kilku nieruchomości Zasobu znajdujących się na terenie jednego obrębu ewidencyjnego..

 

UWAGA! WAŻNE!  

OT KOWR we Wrocławiu w lutym 2019r poinformował DIR, że w związku z licznymi wnioskami kierowanymi do KOWR, a dotyczącymi zastosowania powyższego ograniczenia zwykle zostaje ono zastosowane dla kilku nieruchomości znajdujących się w jednym ogłoszeniu przetargowym. Wówczas w treści ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczony m.in. zapis „W związku z organizacją kilku przetargów na działki w danym obrębie – zgodnie z art. 29 ust. 3bd (UoGNRSP) – KOWR zastrzega, że ten sam podmiot nie może brać udziału w więcej niż jednym przetargu, na nieruchomości w tym samym ogłoszeniu. W przypadku, gdy w jednym z przetargów na nieruchomości z niniejszego ogłoszenia podmiot zostanie wyłoniony jako kandydat na dzierżawcę, a poszczególne przetargi zorganizowano w celu wydzierżawienia kilku nieruchomości Zasobu w danym obrębie, uczestnik ten pomimo zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargach i wpłacenia wadium do innych nieruchomości w tym ogłoszeniu nie będzie mógł brać w nich udziału.

 

WĄTPLIWOŚCI DIR DO ZASAD STOSOWANIA OGRANICZENIA UDZIAŁU W PRZETARGCH ZGŁOSZONE DYREKTOWROWI KOWR WE WROCŁAWIU

W oddziale KOWR we Wrocławiu, wprowadzono zasadę, że zastrzeżenie  wynikające z art. 29 ust. 3bd ustawy 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ogranicza się do ogłoszenia przetargowego. W rezultacie mamy sytuację, kiedy np. w tej samej miejscowości jest ogłoszonych kilka przetargów – kilka ogłoszeń, a w każdym ogłoszeniu przetargowym jest po kilka nieruchomości. Przetargi odbywają się w odstępach 1-2 dni. W związku z przyjętą w OT we Wrocławiu zasadą ten sam podmiot może wydzierżawić po jednej nieruchomości z każdego ogłoszenia w tej samej miejscowości (w rezultacie wydzierżawia kilka nieruchomości w tym samym obrębie). Wątpliwości nasze budzi, czy tak przyjęta zasada nie jest sprzeczna z intencją ustawodawcy, bowiem założeniem było, aby grunty trafiały do jak największej liczby rolników. Wprowadzenie art. 29 ust. 3bd ustawy 19.10.1991r. o gnrSP, gdzie w jest mowa o kilku nieruchomościach w jednej miejscowości, a nie o kilku nieruchomościach znajdujących się w jednym ogłoszeniu przetargowym, miało przeciwdziałać nadmiernej koncentracji gruntów i wyrównać szanse na  powiększenie niewielkich obszarowo gospodarstw rolnych.  W związku z powyższym DIR poprosił o informację, czy zasada ta został narzucona przez Biuro Dyrektora Generalnego, czy też jest to indywidualna decyzja Dyrektora OT we Wrocławiu.

Jak wynikało z  odpowiedzi OT KOWR na zgłoszone przez DIR wątpliwości, zasada ta została wprowadzona na Dolnym Śląsku po uwzględnieniu nabytych doświadczeń oraz wynika z przyjętej praktyki.

 

Po wielokrotnych interwencjach DIR oraz naszym wniosku złożonym w Radzie Społecznej Dyrekcja KOWR we Wrocławiu uwzględniła postulat, by w rejonach gdzie rolnicy zgłaszają bardzo duże zapotrzebowanie w przetargach wprowadzać następujące ograniczenie:

Z CAŁEGO AREAŁU  PRZEJĘTEGO OD DANEGO  DZIERŻAWCY, W TYM RÓWNIEŻ Z RÓŻNYCH UMÓW DZIERŻAWY, JEDEN ROLNIK BĘDZIE MÓGŁ  WYDZIERŻAWIĆ TYLKO JEDNĄ NIERUCHOMOŚĆ, BEZ WZGLĘDU NA TO W JAKIM JEST ONA OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ORAZ W ILU OGŁOSZENIACH PRZETARGOWYCH I W JAKICH ODSTĘPACH CZASOWYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ PRZETARGI NA TE NIERUCHOMOŚCI.

Zastosowanie przez Oddział takich regulacji w przetargach przeciwdziała nadmiernej koncentracji gruntów i wyrównuje szanse większej grupie rolników na powiększenie niewielkich obszarowo gospodarstw rolnych.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef