Okresowe zwolnienie z czynszu dzierżawnego

Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy, KOWR może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych na warunkach określonych w umowie:

  • w okresie pierwszych trzech lat dzierżawy użytków rolnych odłogowanych co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy,
  • na okres nie dłuższy niż pięć lat, w wypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Informacja o możliwości zwolnienia z czynszu dzierżawnego (tytuł, okres i warunki zwolnienia) powinna być zamieszczona w wykazie, a w szczególności w ogłoszeniu przetargu. W okresie zwolnienia dzierżawca powinien ponieść uzgodnione z KOWR nakłady na przedmiot dzierżawy, wg wykazu rzeczowego i finansowego określonego w umowie. Warunki zwolnienia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniach umowy dzierżawy. Celem zwolnienia jest doprowadzenie przedmiotu dzierżawy do umówionego użytku.

 

INTERWENCJA DIR WS INCYDENTALNEGO STOSOWANIA ZWOLNIENIA Z CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA GRUNTÓW ODŁOGOWANYCH: 

Już w dniu 27.12.2017r. Zarząd DIR Zwrócił się do Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie o wyjaśnienie, dlaczego we wrocławskim Oddziale KOWR okresowe zwolnienie z czynszu dzierżawnego, w przypadku gruntów odłogowanych jest stosowane w sposób incydentalny. W  latach 2016-2017 w ogłoszeniach przetargowych w OT we Wrocławiu zapisano możliwość zwolnienia z czynszu dzierżawnego tylko w przypadku 12 nieruchomości, o łącznej powierzchni 136 ha. Zgodnie z przepisami KOWR może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych w okresie pierwszych 3 lat dzierżawy, gdy grunty są odłogowane co najmniej przez okres 1 roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy, oraz na okres nie dłuższy niż 5 lat, w wypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy. Zarząd DIR wskazał, że w publikowanych przez OT we Wrocławiu  wykazach i ogłoszeniach na dzierżawę zdarzają się sytuacje, kiedy nie ma w ogóle informacji jaki jest stan zagospodarowania gruntów. Jednocześnie nagminnie występują przypadki, kiedy OT we Wrocławiu pomimo tego, że w wykazach nieruchomości do dzierżawy informuje, że nieruchomości są np. „nieużytkowane rolniczo, porośnięte wysoką trawą i  chwastami”, lub „nieruchomość w całości nieużytkowana, porośnięta chwastami” nie zamieszcza informacji o zwolnieniu z czynszu. W opinii Zarządu DIR, zastosowanie przez KOWR zgodnego z prawem wsparcia w postaci czasowego zwolnienia z opłat czynszowych stanowić będzie istotne wsparcie rozwoju gospodarstw rodzinnych i w znacznym stopniu wpłynie na poprawę ich konkurencyjności.

Odpowiedź na nasze pismo przesłał w dniu 01.03.2018r. Dyrektor OT we Wrocławiu Pan Piotr Regiec. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że okres zwolnienia z czynszu powinien być ustalony indywidualnie dla każdej nieruchomości, w zależności od jej stanu i wysokości niezbędnych nakładów na przedmiot dzierżawy. Dyrektor wyjaśnił, że dla nieruchomości wystawianych do przetargu sporządzany jest protokół z lustracji. W oparciu o określony w nim stan użytkowy danej działki podejmowana jest decyzja o możliwości ewentualnego zwolnienia z czynszu dzierżawnego. Jak zapewnia Dyrektor P. Regiec taka procedura z pewnością będzie stosowana do nieruchomości, które stanowią wieloletnie odłogi, są zachwaszczone i zadrzewione, gdzie rzeczywiście wymagane są znaczne nakłady i wysiłek, aby przywrócić je do rolniczego użytkowania. Jednak zdaniem Dyrektora P. Regieca wiele nieruchomości Zasobu ostatnio wydzierżawionych jest w bardzo dobrym stanie użytkowym, nie wymagającym większych nakładów finansowych na zagospodarowanie, nawet pomimo tego, że w wykazach zamieszczane są informacje o obecnym nieużytkowaniu gruntów, lub że są porośnięcia trawą i chwastami. Jak stwierdził Dyrektor wrocławskiego KOWR z pewnością nie można tu mówić o degradacji tych gleb, bądź o trwałej zmianie jej właściwości fizycznych. W opinii Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu fakt, że o ich dzierżawę stara się jednocześnie kilku bądź kilkunastu rolników świadczy właśnie o bardzo dobrej przydatności tych gruntów do rolniczego wykorzystania.

AKTUALNE STANOWISKO OT KOWR WE WROCŁAWIU W/S OKRESOWEGO ZWOLNIENIA Z CZYNSZU ZA ODŁOGOWANE GRUNTY

W dniu 05.02.2019r. wrocławski KOWR wyjaśnił, że w związku z wnioskami kierowanymi do KOWR a dotyczącymi okresowego zwolnienia z czynszu dzierżawnego, powyższy zapis ma zastosowanie w przypadkach, gdy w ocenie KOWR zachodzą ku temu przesłanki, a stan nieruchomości będącej przedmiotem rozdysponowania wskazuje na konieczność poniesienia przez przyszłego dzierżawcę znacznych, ponadprzeciętnych nakładów na przywrócenie nieruchomości po kultury rolnej, czyli nie będzie miał on zastosowania np. w sytuacjach, gdy nieruchomość stanowiła w poprzednim okresie wegetacyjnym przedmiot umowy i była użytkowana rolniczo.

DIR poprosił o szczegółowe określenie jakie nakłady w ocenie KOWR są nakładami podstawowymi, a jakie nakłady są ponadprzeciętne. Zadaliśmy także pytanie czy katalogi tych nakładów, którymi posługuje się KOWR do ustalenia ewentualnego zastosowania art. 40, wynikają z opracowań eksperckich będących w posiadaniu  Krajowego Ośrodka, czy też pozostaje to w gestii subiektywnej oceny pracowników i kierownictwa KOWR oraz czy posiadają oni stosowne uprawnienia do takiej oceny.

W odpowiedzi KOWR OT we Wrocławiu wskazał, że powyższy zapis ma zastosowanie w przypadkach, gdy w ocenie KOWR zachodzą ku temu przesłanki. Nie zostały one dotychczas skatalogowane w żadnym z obowiązujących przepisów prawa, w związku z czym powyższa ocena dokonywana jest wedle najlepszej wiedzy i doświadczenia posiadanego przez pracowników oraz kierownictwo KOWR, po uprzednim dokonaniu oględzin nieruchomości.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian