Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy

W poniedziałek 28 września w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego. Posiedzenie prowadził Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy.

 

 

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Oleśnicki, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Michał Ciura z Zarządu Zlewni RZGW we Wrocławiu oraz Pani Aneta Grudzińska – Kierownik Nadzoru Wodnego w Namysłowie.

Pan Michał Ciura poinformował zebranych, że kilka tygodni wcześniej w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych gmin powiatu oleśnickiego i rolnikami, podczas którego przedstawiony został plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza Widawy. Zakłada on, oprócz skutecznego zarządzania zasobami wodnymi oraz większej retencji, również stworzenie odpowiednich mechanizmów służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Aktualnie w Polsce cztery instytucje prowadzą programy skoncentrowane na ochronie zasobów wodnych. Aby przeciwdziałać skutkom suszy rolniczej Wody Polskie, w ramach projektu Stop suszy!, realizują program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Opiera się on na działaniach z zakresu retencji korytowej. Program umożliwia m. in. odnowę istniejących budowli piętrzących i budowę nowych. W ramach programu, w całym kraju zaplanowanych zostało 645 zadań dedykowanych terenom rolniczym, na łączną kwotę ok. 154,7 mln złotych. Realizacja programu jest przewidziana na 3 lata. Kolejną instytucją jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy, którzy chcieli zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogli ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycję w nawadnianie gospodarstw. Wnioski można było składać w wydłużonym terminie do 20 lipca 2020 r. Wsparciem zostały objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania i jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Rolnicy mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosiła do 100 tys. zł. O pomoc mógł ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha, który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Z kolei prezydencki program „Moja Woda” zwany potocznie oczko wodne plus skierowany jest do osób, które zbudują przydomową instalację na deszczówkę albo oczko wodne. Program „Moja Woda” ma wesprzeć powstanie ok. 20 tys. zbiorników wodnych. Mają one zatrzymywać deszczówkę, która będzie potem używana do podlewania np. ogródków. Ma to odciążyć sieć wodociągową i pozwolić na wykorzystanie wody z natury. Kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł. Kolejny program, którego celem jest łagodzenie skutków suszy w Polsce jest realizowany przez NFOŚiGW. W jego ramach jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać pomoc na zadania z zakresu retencji na obszarach wiejskich (np. odnowienie starych, źle utrzymanych zastawek i zbiorników retencyjnych).

Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys przedstawił informację z bieżącej działalności Zarządu DIR oraz omówił aktualną sytuację w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przyszłości systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, systemu szacowania strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, wysokości dopłat bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, importu zbóż z Ukrainy i procedowanej właśnie zmiany ustawy o ochronie zwierząt zwanej potocznie „Piątką dla zwierząt”.

Podczas posiedzenia Rady Powiatowej omówiono również kwestię rozdysponowania działki nr 406/17 o pow. 56,54 ha położonej w Boguszycach, gmina Oleśnica. Przedmiotowa działka została przejęta przez KOWR w 2017 r. od dotychczasowego dzierżawcy spółki „Agro-Przymierze”. Działka została ponownie wydzierżawiona na okres tylko 3 lat. Umowa dzierżawy obowiązuje do 08.11.2020 r. i nie zostanie przedłużona. Obecnie KOWR opracowuje program umownego podziału działki na mniejsze nieruchomości, które następnie zostaną przeznaczone do dzierżawy. Rada Powiatowa DIR Powiatu Oleśnickiego podjęła decyzję, aby wystąpić z wnioskiem do KOWR o zorganizowanie przetargów ofert pisemnych na nieruchomości powstałe z podziału działki nr 406/17 przy zastosowaniu ograniczenia, że 1 rolnik może wydzierżawić tylko 1 działkę. Tylko taka forma rozdysponowania nieruchomości daje szansę rolnikom na powiększenie małych gospodarstw rodzinnych. Okres dzierżawy na co najmniej 10 lat.

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jwona, Sabina