Debata łowiecka w Ząbkowicach Śląskich

Pierwsza z debat rolniczo – łowieckich organizowanych przez Dolnośląską Izbę Rolniczą odbyła się w Ząbkowicach Śląskich we współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu. Spotkanie prowadził Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Ząbkowicach Śląskich.

Zmiany w procedurze administracyjnej

Z postępowaniem administracyjnym ma do czynienia prawie każdy obywatel, a rolnik już na pewno. Dopłaty, podatki, rozgraniczenia – wiele by tu wymieniać, ale wszystko łączy właśnie procedura administracyjna, w ramach której przyznanie prawa lub nałożenia na nas jakiegoś obowiązku się odbywa. 1 czerwca weszła obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która w teorii ma obywatelowi przychylić nieba.

VII targi produktu lokalnego i V jubileuszowy przegląd zespołów ludowych

W niedzielę 11 czerwca 2017 roku w Biskupicach Oławskich odbyły się VII targi produktu lokalnego i V jubileuszowy przegląd zespołów ludowych. Podczas imprezy Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes Leszek Grala i Wiceprezes Ryszard Borys. Do Biskupic Oławskich przyjechało 20 wystawców i 23 zespoły ludowe. Na stoiskach wystawcy prezentowali domowe potrawy, wypieki i produkty do spożycia na zimno a także napoje z własnych winnic, piwa oraz nalewki alkoholowe. Na stoiskach dominowały wyroby rękodzieła. Na tej imprezie nie tak jak na początku tych imprez prezentowane były produkty praktycznie z całej Po lski. Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia był sołtys wsi Biskupice Oławskie – Marek Starczewski. Podczas doniosłego spotkania dopisała też wyśmienita słoneczna pogoda. Podczas swojego wystąpienia Pan Marek Starczewski podziękował wszystkim organizatorom i sponsorom, którzy wspomagają tą imprezę.

Konferencja „Doświadczenia i przyszłość w zakresie realizacji polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”

12 czerwca br. we Wrocławiu odbyła się, zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, konferencja nt. „Doświadczenia i przyszłość w zakresie realizacji polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”, którą otworzył Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W konferencji udział wzięli licznie przybyli zaproszeni goście, m.in.: Ewa Mańkowska – Wicemarszałek Województwa DolnośląskiegoWiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb RolniczychMirosław Drygas – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Naukprof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta – Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we WrocławiuPaweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa DolnośląskiegoDariusz Smoliński – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, Bernadeta Kucharska – Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Eugeniusz Chrzan – Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu, Tadeusz Kinach – Prezes Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Südzucker Polska, Radosław Zysnarski – Prezes Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy, Zygmunt Skiba – Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, Artur Mackiewicz – Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu, Marcin Włodarczyk – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie.

Stanowisko V Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie OSN oraz odpowiedź Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej z zaniepokojeniem i niezadowoleniem przyjmuje sposób wdrażania nowych przepisów dotyczących obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. Uważamy,że obowiązujące od dnia 1 marca bieżącego roku rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, wpłynie drastycznie na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą. Na Dolnym Śląsku w wyniku wieloletnich zaniedbań do minimum ograniczona została produkcja zwierzęca i obecnie spożywamy tu mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane w innych regionach Polski i Europy. Nasze oburzenie wywołuje fakt, że przystępując do prac zmieniających OSN nie przeprowadzono konsultacji z naszym samorządem i innymi organizacjami rolniczymi, ale również nie dokonano oceny prowadzonych hodowli mogących realnie wpłynąć na skażenia wód związkami azotu. Wyznaczony został jeden obszar szczególnie narażony, który obejmuje cały region wodny Środkowej Odry na terenie fragmentów województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Oznacza to, że od 1 marca 2017 roku praktycznie całe województwo dolnośląskie zostało objęte zasięgiem OSN. Zdaniem Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej brak rzetelnego rozeznania oraz nie dokonanie oceny skali prowadzonej hodowli na terenie całego województwa doprowadziło do zbyt restrykcyjnego podejścia i objęcia zasięgiem OSN zbyt szerokiego obszaru na terenie województwa.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi

Dnia 12 czerwca 2017 roku odbyło się V Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej V kadencji. Otwarcia obrad dokonał Pan Leszek Grala Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego WZ, Delegaci podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad V Walnego Zgromadzenia Delegatów V Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Dziwny, jakiś inny jest ten rok…mówi Prezes Leszek Grala

Odnoszę wrażenie, że czas biegnie znacznie szybciej niż dotychczas. Jeszcze kilka chwil temu, kilka rymów, które jeszcze brzmią w moich uszach … jeszcze czuję smak wielkanocnych potraw spożywanych oraz nalewek kosztowanych na coraz liczniej organizowanych pokazach i wystawach stołów z regionalnymi potrawami, a już czas ostrzyć kosy i smarować kombajny przed żniwami. Jęczmień się zaczyna bielić, pszenica wyrzuciła kłosy, a rzepak zzieleniał. Tylko kukurydza tak często uprawiana w naszych gospodarstwach wykorzystuje każdą kroplę deszczu i ciepło by budować plon. Rośnie, szybko coraz szybciej przykrywając międzyrzędzia.

Spotkanie Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Zarządami Okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego

Z inicjatywy Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 30 maja br. odbyło się spotkanie Zarządu DIR z przedstawicielami Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego z terenu województwa dolnośląskiego. W spotkaniu udział wzięli Panowie: Leszek Grala – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Ryszard Borys – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Franciszek Baranowski i Tadeusz Mochalski – Członkowie Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Henryk Kowalik – delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Roman Rycombel – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu, Ryszard Bryliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Legnicy i Wiktor Marconi – starszy instruktor z Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze. Uczestnicy spotkania postanowili przenieść na grunt regionalny zapoczątkowaną odgórnie przez Ministra Środowiska, Krajową Radę Izb Rolniczych, Zarząd Główny PZŁ i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ideę wzajemnej współpracy w zakresie łowiectwa oraz minimalizowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną na obszarach wiejskich. W wyniku przeprowadzonych rozmów podjęta została decyzja o zorganizowaniu w miesiącu czerwcu cyklu 4 debat rolniczo-łowieckich poświęconych wymianie doświadczeń oraz umocnieniu współpracy przy rozwiązywaniu problemów występujących na styku rolnictwo-gospodarka łowiecka.

Zasady zgłaszania szkód łowieckich

W związku z pytaniami kierowanymi do Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, opracowano informację poniższą informację o sposobie zgłaszania szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych.

Obowiązujące prawo – ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie stanowi, iż to dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego, którym jest najczęściej koło łowieckie, zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania. W przypadku powstania szkód, przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego dokonują oględzin i szacowania, a także ustalają wysokość odszkodowania. We wspomnianych czynnościach, na żądanie strony, może uczestniczyć przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze Obradowała na kolejnym wyjazdowym posiedzeniu

Zgodnie z przyjętym programem działalności na rok 2017 RP DIR w Jeleniej Górze obradowała na kolejnym wyjazdowym posiedzeniu w dniu 18 maja br. w Bieganowie gmina Cybinka, w firmie AGRO Bieganów sp. z o.o. W posiedzeniu wyjazdowym uczestniczyli liczni rolnicy producenci żywca wołowego z 5 powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego i bolesławieckiego. W sumie obecnych było 40 uczestników w tym pan Jiri Sulc z Trutnova, przewodniczący RP tamtejszej Izby Rolniczej (Agrarni Komora), a zarazem prezes dużej firmy produkującej żywiec wołowy w której gościliśmy z rolnikami jesienią 2016 roku.

Święto Konia

Siedlec Trzebnicki od kilku lat jest miejscem spotkań hodowców koni w ramach Ogólnopolskiej Wystawy Młodzieży Hodowlanej Różnych Ras-Święto Konia. W roku  bieżącym w pokazie udział wzięły 53 konie.

Zarząd DIR zaprasza na spotkanie Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego

Podstawą prowadzenia gospodarki łowieckiej w naszym kraju są roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Roczne plany łowieckie sporządzane są na okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego zwanego rokiem gospodarczym. Dolnośląska Izba Rolnicza wielokrotnie zwracała się z prośbą do podmiotów biorących udział w procesie opiniowania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich o zwrócenie szczególnej uwagi na proponowane przez dzierżawców obwodów łowieckich, którymi najczęściej są koła łowieckie, plany pozyskania zwierzyny grubej i płowej (zwłaszcza dzików i jeleni), czyniących największe szkody w uprawach oraz płodach rolnych. Problem szkód łowieckich jest nadal niezwykle istotny, a jego rozmiar zdaje się systematycznie rosnąć stanowiąc duże obciążenie dla rolników, których uprawy są niszczone przez dzikie zwierzęta. Przyczyny takiej sytuacji należy upatrywać w korzystnych warunkach klimatyczno-środowiskowych sprzyjających wzrostowi populacji zwierząt łownych, ale również mniejszym niż planowane wykonaniem planów łowieckich przez koła łowieckie.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej Zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie neonikontynoidów

Dolnośląska Izba Rolnicza, otrzymuje wiele sygnałów od rolników plantatorów rzepaku zaniepokojonych dalszym utrzymaniem zakazu stosowania zaprawy nasiennej, zawierającej w swym składzie związki z grupy neonikotynoidów. Zaniepokojenie rolników wynika z faktu, że od wydania rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr. 485/2013 z dnia 24 maja 2013 minęło cztery lata i nadal mówi się tylko o potencjalnym zagrożeniu dla zapylaczy.

Propozycje Zarządu DIR dot. nowych kryteriów przetargów ofertowych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej po przeprowadzonych konsultacjach z Radami Powiatowymi DIR, na swoim posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. przyjął propozycję kryteriów i ich wagi do stosowania przy ocenie ofert w przetargach na dzierżawę i sprzedaż gruntów rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa:

Słowa prezesa

Jeżeli prawdą jest, że „mowa jest srebrem a milczenie złotem”...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0033 +0,05% [08:59]
 EUR / JPY 118,6510 +0,01% [09:00]
 EUR / PLN 4,3709 +0,02% [08:59]
 USD / JPY 107,7150 +0,02% [09:00]
 USD / PLN 3,9681 +0,04% [08:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Bogusław, Tekla